Dołącz do e-Izby
Polski / English

Struktura legislacyjna e-Izby

Struktura_legislacyjna.jpg

Cele grupy:

 • edukacja branży e-commerce w zakresie zmian prawnych,
 • identyfikacja problemów prawnych z jakimi borykają się Przedsiębiorcy branży e-commerce i opracowanie planu działania, celem poprawy sytuacji,
 • realizacja celów e-Izby w obszarze legislacji krajowej i zagranicznej,
 • przygotowywanie ekspertyz prawnych, w szczególności stanowisk i opinii,
 • uczestnictwo w procesach legislacyjnych, w tym w konsultacjach społecznych i publicznych, komisjach sejmowych, pracach ministerialnych w zakresie tematyki związanej z gospodarką cyfrową,
 • reprezentacja e-Izby podczas wydarzeń branżowych.

Kogo zapraszamy:

 • praktyków zajmujących się legislacją w zakresie gospodarki cyfrowej,
 • przedstawicieli kancelarii prawnych specjalizujących się w zakresie prawa związanego z e-commerce,
 • niezależnych ekspertów prawnych w e-commerce,
 • Członków i Partnerów e-Izby chcących zaangażować się w prace Grupy merytorycznej.

KONCEPCJA GRUPY MERYTORYCZNEJ e-Legislacja

ROK 2016

8 listopada 2016

Dziękujemy wszystkim Członkom i Partnerom e-Izby za udział w spotkaniu Grupy. Gościem honorowym był Pan Sebastian Christow, Dyrektor Departamentu Gospodarki Elektronicznej w Ministerstwie Rozwoju. Pan Dyrektor podkreślił gotowość do współpracy z e-Izbą.
Zapraszamy do współpracy przy aktualnych i długofalowych projektach legislacyjnych.

W trakcie spotkania Grupy:
1.    Zaprezentowano i przedyskutowano propozycje zmian w funkcjonowaniu Grupy e-Legislacja:

a.    zwiększenie zaangażowania Członków w prace legislacyjne,
b.    zaangażowanie e-Izby jedynie w projekty najważniejsze dla gospodarki cyfrowej,
c.    wprowadzenie koordynatorów poszczególnych projektów legislacyjnych (przedstawiciel kancelarii oraz przedstawiciel biznesu),
d.    podział projektów legislacyjnych na długofalowe i bieżące.


2.    Podsumowano działania legislacyjne z ostatniego miesiąca: 

a.    projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę oraz stan prac sejmowych nad nim,
b.    projekt rozporządzenia unijnego w sprawie geoblokowania,
c.    możliwości skorzystania z ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
Dodatkowo zaproponowano, by e-Izba zaangażowała się w prace nad zmianami w obowiązku posiadania kas fiskalnych.


3.    Zaproponowane projekty długofalowe:

a.    aktywny udział e-Izby przy pracach nad przepisami związanymi z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, w szczególności nad zakresem kompetencji i statusem GIODO,
Zgłoszone Kancelarie:
DLA Piper, Chabasiewicz Kowalska, Lubasz i Wspólnicy

b.    podjęcie działań zmierzających do stworzenia przez e-Izbę kodeksu postępowania w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, który będzie następnie zatwierdzony przez GIODO,
Zgłoszone Kancelarie:
DLA Piper, Chabasiewicz Kowalska, Lubasz i Wspólnicy

 

c.    reforma zasad prowadzenia marketingu bezpośredniego (m.in. mailingi) w Internecie; obecnie są cztery osobne regulacje (np. art. 172 prawa telekomunikacyjnego) i zajmują się tą problematyką cztery organy: Prezes UKE, GIODO, Policja oraz Prezes UOKIKU; każdy ma własną interpretację, co nie sprzyja pewności prawa; dlatego reforma powinna ujednolicać regulację i poddać kontrolę jednemu organowi,
Zgłoszone Kancelarie:
Prosimy o zgłoszenia

d.    monitorowanie projektów zmian związanych z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
Zgłoszone Kancelarie:
Prosimy o zgłoszenia

e.    praca nad projektami związanymi z inicjatywą Komisji Europejskiej – Jednolity Rynek Cyfrowy, a zwłaszcza prawa autorskiego w Internecie oraz regulacją platform internetowych,
Zgłoszone Kancelarie:
Chabasiewicz Kowalska, DLA Piper

f.    depaperyzacja i e-administracja,
Zgłoszone Kancelarie:
Szostek_Bar, Sowiński i Partnerzy

 

g.    poprawa ram prawnych dla e-medycyny,
Zgłoszone Kancelarie:
Porębski i Wspólnicy, Chabasiewicz Kowalska

h.    Cyberbezpieczeństwo
Zgłoszone Kancelarie:
DLA Piper, Szostek_Bar

i.    Podpis biometryczny
Zgłoszone Kancelarie:
Prosimy o zgłoszenia

j.    „przyjazne środowisko prawne dla gospodarki cyfrowej” – wypracowanie wspólnie z Członkami e-Izby pomysłów na stworzenie regulacji ułatwiających prowadzenie e-biznesu np. wsparcie ze strony rządu w zakresie rozwoju sprzedaży transgranicznej.
Zgłoszone Kancelarie:
Prosimy o zgłoszenia


4.    Zaprezentowany został „pakiet korzyści” dla Kancelarii, które będą pełnić funkcje koordynatorów tematów legislacyjnych. Każdy koordynator otrzyma na wyłączność:

a.    opis koordynatora na stronie e-Izby przy danym projekcie ze wskazaniem: imienia, nazwiska, nazwy kancelarii oraz zdjęcia,
b.    zamieszczenie zdjęcia, podanie imienia, nazwiska wraz z danymi kancelarii we wszystkich materiałach dotyczących koordynowanego tematu,
c.    wsparcie PR i marketingowe w koordynowanym temacie,
d.    występowanie w mediach w koordynowanym temacie,
e.    zamieszczenie koordynatora w komunikacji dotyczącej tematu, który koordynuje,
f.    możliwość pisania tekstów w obszarze koordynowanego tematu.
Z każdym koordynatorem zostanie podpisane porozumienie, które będzie określało zasady współpracy.


Prosimy o zgłoszenia do tematów długofalowych oraz bieżących. Przyporządkowanie tematów do kancelarii oraz Członków e-Izby nastąpi do końca listopada.

5.    Koordynatorzy tematów będą zobowiązani do:

a.    monitorowania stanu prac nad projektem w odpowiednim ministerstwie, Sejmie lub Senacie,
b.    udziału w spotkaniach w ministerstwach, komisjach sejmowych lub senackich wraz z Prezesem e-Izby lub Pełnomocnikiem e-Izby ds. Legislacji,
c.    koordynowanie spotkań Grupy e-Legislacja w danym obszarze,
d.    przygotowywanie stanowisk e-Izby do danego projektu,
e.    konsultacji z: Pełnomocnikiem e-Izby ds. Legislacji oraz z biznesem.

 

 

4 marca 2016

Podsumowanie spotkania połączonych Grup merytorycznych: GM e-Legislacja, GM e-Platności, GM e-Usługi.

 1. Kwestia wdrożenia Rozporządzenia PE i Rady nr 910/2014 z dnia 23.07.2014 r. Omówienie zagadnień:

  - podjęcie działań w kierunku braku określenia konkretnych rozwiązań technologicznych, które identyfikują daną osobę, a jedynie określenie celu, który ma być zrealizowany bez precyzowania technicznego rozwiązania,

  - ryzyko, które się pojawia dla polskich przedsiębiorców, to obecny kształt ustawy o informatyzacji, który blokuje możliwość wprowadzania usług związanych z weryfikacją tożsamości; może to doprowadzić do przejęcia rynku dostarczania rozwiązań do weryfikacji tożsamości przez podmioty działające z zagranicy w oparciu o rozporządzenie unijne,

  - ryzyko blokady rynku pod sektor bankowy, czy telekomunikacyjny, jako dostawcę usług weryfikacji tożsamości.

 2. Dyrektywa w sprawie treści cyfrowych - omówienie zagadnień:

  - problemy prawne związane z powyższą dyrektywą: rozróżnienie treści cyfrowych na nośnikach i dostarczanych bez nośnika, brak uwzględnienia różnych modeli dystrybucji treści cyfrowych, np. zakup pojedynczej treści cyfrowej i dostęp do usługi ciągłej z dostępem do większej ilości treści, pojęcie najnowszej wersji,

  - problemy interpretacyjne, pojęcie „odzyskania treści, rozwiązanie umowy przez konsumenta zawsze w terminie 14 dni bez względu na długość umowy.

 3. Dyrektywa dotycząca płatności PSD2 - omówienie zagadnień:
  - w kwestii dwustopniowej autoryzacji (silnej autoryzacji), chcielibyśmy pójść w kierunku dania użytkownikowi możliwości ustalenia progu, zamiast sztywnej określonej przez prawodawcę unijnego kwoty, ryzyko spadku konwersji w związku z dwustopniową autoryzacją.

 

 

30 stycznia 2016 r.

Podsumowanie prac Grupy Legislacyjnej

Przedstawiciele e-Izby pracowali nad:​

 • Uwagami i opinią do treści stanowiska w sprawie blokowania geograficznego oraz innych ograniczeń opartych na kryterium geograficznym, napotkanych podczas zakupów i uzyskiwania dostępu do informacji w UE. 
 • Uwagami i opinią do treści stanowiska w sprawie Otoczenia regulacyjnego platform i pośredników internetowych, przetwarzanych danych, chmur obliczeniowych i gospodarki współpracy.
 • Treścią formularza w sprawie konsultacji społecznych KE dot. platform internetowych. 
 • Założeniami do stanowiska e-Izby do Poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o policji oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 154).
 • Komentarzami do tekstu po trilogu projektu Rozporządzenia PE i Rady UE w zakresie ochrony danych osobowych.
 • Szacowaniem ryzyk, w związku z zapowiadanym opodatkowaniem przedsiębiorców prowadzących działalność w Internecie, w ramach projektu ustawy o podatku od wielkopowierzchniowego handlu detalicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • ​W dn. 04.01.2016 byliśmy obecni na spotkaniu w Ministerstwie Cyfryzacji - Okrągły Stół Rady ds. Cyfryzacji ws. ustawy o policji. Były to obrady specjalnego, rozszerzonego posiedzenia Rady ds. Cyfryzacji, a przedmiotem rozmowy był Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o policji oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 154). e-Izbę reprezentował Łukasz Kiczma.
 • W dn. 13.01.2016 byliśmy w Sejmie RP, na posiedzeniu Komisji w sprawie Poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o policji oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 154). e-Izbę reprezentował Łukasz Kiczma.
 • W dn. 13.01.2016 byliśmy w Sejmie RP, na posiedzeniu Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o policji oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 154). e-Izbę reprezentował Łukasz Kiczma.
 • W dn. 14.01.2016 byliśmy w Sejmie RP, na posiedzeniu Komisji sejmowej Administracji i Spraw Wewnętrznych w zakresie rozpatrzenia sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o policji oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 154). e-Izbę reprezentował Łukasz Kiczma.
 • W dn. 21.01.2016 byliśmy w Sejmie RP, na posiedzeniu prac zespołu „Czarna lista barier w cyfryzacji i innowacyjności” przy sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowych Technologii. 
 • W dn. 26.01.2016 e-Izba była obecna na posiedzeniu wspólnych senackich Komisji: Komisji Obrony Narodowej (nr 5), Komisji Ustawodawczej (nr 14), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 11) w sprawie rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 71, druki sejmowe nr 154, 183 i 183-A). e-Izbę reprezentował Łukasz Kiczma.

Stanowiska e-Izby - przyjęte w styczniu:

 • Stanowisko w sprawie blokowania geograficznego oraz innych ograniczeń opartych na kryterium geograficznym, napotkanych podczas zakupów i uzyskiwania dostępu do informacji w UE bit.ly/1ZRRaSP​
 • Stanowisko w sprawie Otoczenia regulacyjnego platform i pośredników internetowych, przetwarzanych danych, chmur obliczeniowych i gospodarki współpracy bit.ly/1ZatmY4​
 • Stanowisko w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 154) (Sygn. pisma: S/LEG/PL/2016001) http://bit.ly/1Pd4XLT
 • Stanowisko (wstępne) e-Izby dotyczące objęcia branży handlu elektronicznego zakresem podmiotowym regulacji dotyczącej nowej formy opodatkowania działalności handlowej i usługowej (Sygn. pisma: S/LEG/PL/2016002) http://bit.ly/1Pd4XLT

Zapraszamy do zapoznania się z biblioteką legislacyjną e-Izby, która znajduje się na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do przesyłania rekomendowanych publikacji o tematyce prawnej.

ROK 2015

31 grudnia 2015 r.

Podsumowanie prac Grupy Legislacyjnej

W dn. 10.12.2015 r., odbyło się spotkanie Grupy Merytorycznej e-Legislacja. W trakcie spotkania omówiono: 

 • Stanowisko Polskiego Forum Handlu z przedstawieniem założeń do stanowiska e-Izby, w zakresie propozycji objęcia podatkiem od obrotu sprzedaży przez Internet.
 • Aktualizację kompetencji Grupy Ekspertów Prawnych o nowych ekspertów.
 • Priorytety e-Izby w zakresie legislacji krajowej na 2016 r.
 • Projekt Śniadań e-Commerce Polska na 2016 r.
 • Projekt Zapytaj prawnika.

W dn. 10.12.2015 r., odbyło się I Śniadanie e-Commerce Polska, którego organizatorem była Izba Gospodarki Elektronicznej.

 • Tematem przewodnim spotkania był Art. 172 Prawa telekomunikacyjnego. Podczas dyskusji rozmawialiśmy na temat istniejących barier prawnych oraz potencjalnych rozwiązaniach. 
 • Spotkanie poprowadził dr Dominik Lubasz, z Lubasz i Wspólnicy Kancelarii Radców Prawnych. 
 • W dyskusji wzięli udział przedstawiciele administracji państwowej, Ministerstw, kancelarii prawnych, przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych podmiotów gospodarczych m.ni. UOKiK, GIODO, Konfederacji Lewiatan. 
 • Było to pierwsze istotne dla branży spotkanie, w trakcie którego strony miały okazję do merytorycznej dyskusji. Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z I Śniadania e-Commerce Polska http://bit.ly/1QQQiup

W grudniu e-Izba przyjęła:

 • Stanowisko w sprawie blokowania geograficznego oraz innych ograniczeń opartych na kryterium geograficznym, napotkanych podczas zakupów i uzyskiwania dostępu do informacji w UE http://bit.ly/1PSWRgL
 • Stanowisko w sprawie otoczenia regulacyjnego platform i pośredników internetowych, przetwarzanych danych, chmur obliczeniowych i gospodarki współpracy http://bit.ly/1PSWRgL

We grudniu e-Izba zaangażowała się w następujące projekty legislacyjne:

 • W dn. 01.12.2015 odbyła się Telekonferencja z MasterCard Europe, z ramienia Izby Gospodarki Elektronicznej uczestniczyli: Łukasz Kiczma, Członek Zarządu oraz Marta Kwiatkowska-Cylke, Adwokat z Lubasz i Wspólnicy Kancelarii Radców Prawnych. Telekonferencja dotyczyła omówienia szczegółów w zakresie postulatu wystosowanego przez Grupę merytoryczną e-Płatności „Postulat w sprawie regulacji MasterCard”. Bardzo dziękujemy Ekspertowi prawnemu, Adwokat Marcie Kwiatkowskiej-Cylke za merytoryczny wkład do dyskusji.
 • W dn. 02.12.2015 Grupa Ekspertów prawnych w zakresie Digital Single Market przedłożyła uwagi do dokumentu „Draft Report on Towards a Digital Single Market Act (2015/2147(INI))”.
 • W dn. 03.12.2015 trwały prace bieżące Grupy Roboczej w zakresie Certyfikacji e-Commerce Polska.
 • W dn. 04.12.2015 zamknięto aktualizację list o kompetencje nowych Członków, w ramach Grup Ekspertów Prawnych, zarówno w zakresie legislacji krajowej jak i legislacji zagranicznej.
 • W dn. 04.12.2015 rozpoczęto konsultacje w zakresie „Czarnej Księgi e-Commerce Polska – Bariery prawne dla przedsiębiorców e-Commerce w Polsce w zakresie prawa krajowego”. Przewidywany termin zamknięcia: 31.01.2016 r. 
 • W dn. 11.12.2015 byliśmy obecni na spotkaniu z okazji 10. rocznicy funkcjonowania ECC-Net w Polsce, a więc Europejskiego Centrum Konsumenckim. Tematem spotkania była “Pozycja polskiego konsumenta na Jednolitym Rynku UE - stan aktualny i wyzwania”. e-Izbę reprezentował Łukasz Kiczma, który wystąpił w panelu dyskusyjnym “Problemy obrotu konsumenckiego w obliczu wyzwań jednolitego Rynku Cyfrowego: Jakie są drogi i bezdroża w rozwiązywaniu problemów w interakcjach C2B w obszarze e-commerce, w wymiarze transgranicznym?”.
 • W dn. 14.12 otwarto konsultacje do założeń do Stanowiska (wstępnego) Izby Gospodarki Elektronicznej dotyczącego objęcia branży handlu elektronicznego zakresem podmiotowym regulacji dotyczącej nowej formy opodatkowania działalności handlowej i usługowej.
 • W dn. 31.12.2015 rozpoczęto konsultacje do założeń do Stanowiska Izby Gospodarki Elektronicznej dotyczącego poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw - druk sejmowy 154.

10 grudnia 2015 r.

Podsumowanie spotkania Grupy Merytorycznej e-Legislacja z dn. 10 grudnia 2015 r.

 1. Podatek od obrotu sklepów „wielkopowierzchniowych”:
 • Pojawiła się koncepcja uzależnienia tego opodatkowania nie od wielkości powierzchni, lecz od wielkości obrotu, co może spowodować objęcie tym podatkiem również e-commerce,
 • Planem jest wypracowanie stanowiska e-Izby oraz argumentów do tego stanowiska – z uwagi na ryzyko obniżenia konkurencyjności polskich przedsiębiorców na rynku transgranicznym, jakim jest rynek e-commerce,
 • Ustalenie stanowiska i wypracowanie argumentacji będzie poprzedzone konsultacjami z Członkami e-Izby.

2. Możliwość prac nad zmianami do projektu RODO:

 • Możliwość przygotowania poprawek, które Europoseł Pan Michał Boni mógłby zgłosić poprawki na forum PE, do tych poprawek konieczne byłoby dołączenie gotowego uzasadnienia,
 • Czekamy na uzyskanie, jak najbardziej aktualnego projektu, by określić na tej podstawie zasadnicze tematy do opracowania poprawek,

3. Eksperci legislacyjni:uzupełnienie listy,omówienie założeń komunikowania się.

 • uzupełnienie listy,
 • omówienie założeń komunikowania się.

4. Śniadania e-Commerce Polska:

 • Kwestia nazwy tej inicjatywy,
 • Kontynuowanie tematów poruszonych na śniadaniach w postaci inicjatyw m wypracowywania standardów rynkowych do problematycznych przepisów.

5. Akcja „zapytaj prawnika”:

 • Omówienie kierunku i założeń takiej akcji.

6. Bariery prawne:

 • Zebranie barier w tabelce,
 • Na tej podstawie opracujemy czarną księgę.

30 listopada 2015 r.

Podsumowanie prac Grupy Legislacyjnej

W listopadzie odbyły się dwa spotkania, podczas których omówiono tematy związane z działalnością legislacyjną e-Izby:

 • W dn. 18.11 spotkały się osoby zaangażowane w prace legislacyjne e-Izby. Podczas spotkania omówiono konsultacje społeczne UE w sprawie platform internetowych oraz geoblokowania, a także podział nowych Ministerstw, Komisji Sejmowych i Senackich. Tematem spotkania było również omówienie procedur w zakresie przyjmowania stanowisk, postulatów i opinii oraz podział kompetencji w zakresie Grupy Ekspertów Prawnych.
 • W dn. 18.11 spotkała się grupa zaangażowana w projekt Certyfikacji e-Commerce Polska.

Ponadto, przyjęto procedury w zakresie przyjmowania przez Izbę Gospodarki Elektronicznej: stanowisk w trybie zwykłym, stanowisk w trybie pilnym, opinii prawnych, postulatów w imieniu Grupy merytorycznej. Zakończono prace nad podziałem kompetencji ekspertów prawnych w zakresie ekspertyz prawnych i wsparcia legislacji krajowej oraz zagranicznej.

W listopadzie e-Izba zaangażowała się w następujące projekty legislacyjne w zakresie krajowym:

 • W dn. 05.11 odbył się Konwent Ochrony Danych i Informacji - wydarzenie było poświęcone ochronie danych osobowych, w tym reformie, którą szykuje Unia Europejska. Konwent skierowany był do firm, instytucji, w tym placówek medycznych, fundacji oraz instytucji narażonych na wyciek danych osobowych i ataki hakerskie. e-Izbę reprezentował Łukasz Kiczma. Organizatorem wydarzenia był m.in. Lubasz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych.
 • W dn. 12.11 braliśmy udział w spotkaniu organizowanym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, w sprawie konsultacji Komisji Europejskiej: Otoczenie regulacyjne platform i pośredników internetowych, przetwarzanie danych w chmurze i collaborative economy. e-Izbę reprezentował Łukasz Kiczma.
 • W dn. 13.11 byliśmy obecni w Ministerstwie Gospodarki na spotkaniu poświęconym tematowi geoblokingu. e-Izbę reprezentowali: Justyna Skorupska, Łukasz Kiczma, Grzegorz Wójcik.
 • W dn. 17.11 podzielono kompetencje legislacyjne w Grupie Ekspertów Prawnych, w zakresie legislacji zagranicznej.
 • W dn. 20.11 byliśmy obecni na konferencji “Jednolity Rynek Cyfrowy - korzyści i wyzwania”, zorganizowanej przez BPCC, we współpracy z Ambasadą Brytyjską w Polsce, AmCham, UPC i TTCPL. W panelu dyskusyjnym wzięła udział Justyna Skorupska. 
 • W dn. 24.11 spotkała się Grupa Robocza “Odzież i obuwie”, działająca w ramach projektu GS1 Polska i e-Izby “Label power. Siła etykiety”. Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowych prac grupy. W ramach projektu dążymy do stworzenia standardu e-etykiety dla najważniejszych branż zakupowych na rynku. Jesteśmy przekonani, że pomoże to uporządkować i ujednolicić opisy najważniejszych i niezmiennych cech produktu na stronach e-sklepów. Dzięki temu wymiana informacji pomiędzy sklepami, a producentami będzie łatwiejsza, a zadowolenie konsumentów wzrośnie. Więcej o projekcie na: http://www.e-etykieta.pl/
 • W dn. 25.11 e-Izba była obecna na spotkaniu w sprawie Polskiego Modelu Danych Biznesowych - w ramach współpracy z GS1 Polska, w ramach Grupy Roboczej GS1/ECR/GDSN. e-Izbę reprezentował Łukasz Kiczma.
 • W dn. 26.11 odbyło się spotkanie z Allegro, w ramach współpracy Grupy Roboczej “Odzież i obuwie”, działającej w ramach projektu GS1 Polska i e-Izby “Label power. siła etykiety”.
 • W dn. 27.11 odbyło się spotkanie w sprawie DSM, zorganizowane przez Biuro Poselskie Michała Boniego. e-Izbę reprezentował Łukasz Kiczma.

30 października 2015 r.

Podsumowanie prac Grupy Legislacyjnej

W październiku odbyły się trzy spotkania, podczas których omówiono tematy związane z działalnością legislacyjną e-Izby:

 • W dn. 15.10 i 29.10 spotkała się Grupa Robocza w zakresie przygotowania procesu certyfikacji e-Commerce Polska.
 • W dn. 29.10 odbyło się pierwsze spotkanie Grupy Ekspertów Prawnych.
 • Przyjęto procedury przyjmowania stanowisk, opinii i postulatów przez e-Izbę.
 • Dokonano podziału w zakresie kompetencji i wsparcia legislacyjnego przez Grupę Ekspertów Prawnych w zakresie legislacji krajowej.

W październiku e-Izba zaangażowała się w następujące projekty legislacyjne w zakresie krajowym:

 • Prace nad uwagami do propozycji poprawek do poselskiego projektu ustawy o książce (druk nr 3477) - w dn. 7.10 byliśmy w Sejmie RP na posiedzeniu podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o książce (druk nr 3477).
 • Prace nad uwagami do ankiety dot. konsultacji społecznych projektu dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych.
 • Stanowisko e-Izby, w związku z ogłoszonymi przez Komisję Europejską konsultacjami publicznymi na temat platform internetowych i geoblokingu.
 • W dn. 8.10 byliśmy na konferencji “Strategie marek detalistów a strategie marek producentów na rynku międzynarodowym, krajowym i na rynkach lokalnych: konkurencja, kooperacja, kooperencja czy koegzystencja”, organizowanej przez SGH w Warszawie.
 • W dn. 14.10 e-Izba była obecna na spotkaniu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w sprawie wsparcia Ministerstwa w zakresie badań oraz stałej współpracy merytorycznej, w zakresie potrzeb wynikających ze strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego.
 • W dn. 15.10 odbyło się spotkanie warsztatowe w Biurze Europosła Michała Boniego, w zakresie bieżących potrzeb legislacyjnych oraz bieżących prac KE.
 • W dn. 22.10 odbył się wykład w Europejskim Centrum Konsumenckim pt. "Abonament a jego automatyczne przedłużenie - rzecz o wybranych nieuczciwych praktykach rynkowych w obszarze e-commerce".
 • W dn. 27.10 odbyła się debata "Relacja ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prawa telekomunikacyjnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych”. 

30 września 2015 r.

Podsumowanie prac Grupy Legislacyjnej

We wrześniu odbyły się dwa spotkania, podczas których omówiono tematy związane z działalnością legislacyjną e-Izby:

 • W dn. 15 września odbyło się spotkanie grupy zaangażowanej w projekt certyfikacji sklepów.
 • W dn. 24 września spotkali się przedstawiciele grupy e-Legislacja. Tematami dyskusji uczestników były takie zagadnienia jak: wyniki ankiety w zakresie kompetencji i powołanie grupy ekspertów legislacyjnych przy e-Izbie; identyfikacja Komisji Sejmowych i Senackich w zakresie tematów legislacyjnych e-commerce; rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw; poselski projekt ustawy o książce; założenia do stanowiska polskiego e-Izby w zakresie funkcjonowania europejskiego rynku mediów audiowizualnych; omówienie tematyki prac grupy do końca 2015.

We wrześniu e-Izba zaangażowała się w następujące projekty legislacyjne:

 • Uwagi do projektu ustawy o książce (druk sejmowy nr 3477).
 • Prace nad uwagami do ankiety dot. konsultacji społecznych projektu dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych.
 • Stanowisko e-Izby, w związku z ogłoszonymi przez Komisję Europejską konsultacjami publicznymi na temat Platformy i Geoblokingu.
 • Konsultacje publiczne na temat przepisów umów internetowej sprzedaży treści cyfrowych i dóbr materialnych.
 • Konsultacje społeczne na temat modernizacji systemu podatku VAT w odniesieniu do transgranicznego handlu elektronicznego.

 

31 sierpnia 2015 r.

Podsumowanie prac Grupy Legislacyjnej

W sierpniu br. przedstawiciel e-Izby kontynuował starania o wprowadzenie postulowanych przez e-Izbę zmian w projekcie nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W lipcu ustawa została w ekspresowym tempie uchwalona przez Sejm. Wszystkie propozycje zmian merytorycznych zgłaszane przez organizacje biznesowe, w tym Konfederację Lewiatan, BCC, Związek Banków Polskich i e-Izbę zostały odrzucone. Podobnie zachował się Senat, uchwalając ustawę bez jakichkolwiek zmian. Nowelizacja czeka już tylko na podpis Prezydenta.  

W konsultacjach społecznych ustawy o UOKiK, e-Izba krytykowała przede wszystkim bardzo istotne poszerzenie kompetencji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz uznaniowość jego decyzji. Warto jednak zaznaczyć, że nowelizacja – pod warunkiem sensownego działania UOKiK – daje realne szanse na poprawę sytuacji w kwestiach związanych z klauzulami niedozwolonymi. Po pierwsze, UOKiK obiecuje utworzenie przejrzystego i zrozumiałego dla konsumentów i przedsiębiorców rejestru klauzul niedozwolonych. Po drugie, działalność pseudo-konsumenckich stowarzyszeń nękających i szantażujących firmy pozwami do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów powinna zostać  znacząco ograniczona lub nawet wyeliminowana.

31 lipca 2015 r.

Podsumowanie prac Grupy Legislacyjnej 

Spotkanie grupy legislacyjnej w lipcu miało miejsce w dn. 7 lipca 2015 r. Jego przedmiotem były następujące zagadnienia:

1. Omówienie stanu prac nad ustawą dotyczącą sądownictwa polubownego w sprawach konsumenckich (ADR);

2. Badania sektorowe w branży e-commerce;

3. Omówienie stanu prac nad wdrażaniem strategii Digital Single Market;

4. Omówienie stanu prac projektem certyfikacji;

5. Omówienie stanu prac nad ustawą regulującą kwestię klauzul abuzywnych.

Projekt ustawy dotyczącej pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (ADR)

W dn. 1 czerwca 2015 r. projekt założeń do przedmiotowego projektu ustawy został przyjęty bez poprawek przez Radę Ministrów. Do teraz jednak nie powstał projekt ustawy na podstawie założeń. Jako, że UOKiK proceduje teraz szereg innych rozwiązań legislacyjnych, przewidujemy, że rozmowa na temat ustawy dot. ADR zostanie podjęta w następnej kadencji sejmu.

Działania w ramach agendy Digital Single Market

W czerwcu  Zarząd e-Izby uczestniczył w pracach Komisji Europejskiej, dotyczących harmonizacji usług dostarczania przesyłek w branży e-commerce na terenie UE. W pracach, często podkreślano jak ważnym problemem jest kwestia kosztów zwrotu zamówionego towaru, znacznie zliberalizowana przez nowe prawo konsumenckie. Komisja Europejska podkreśla przy tym, że jej zamiarem nie jest ingerencja w politykę cenową poszczególnych przewoźników. W pracach zaznaczył się wyraźny podział pomiędzy operatorami pocztowymi i prywatnymi firmami kurierskimi, a także występujące między tymi grupami antagonizmy. Operatorzy pocztowi zaproponowali wprowadzenie jednolitej etykiety, która oprócz innych korzyści usprawniłaby tracking przesyłki. Operatorzy prywatni byli jednak zdecydowanie przeciwni takiemu rozwiązaniu. Komisja nie jest zadowolona z istniejącego konfliktu.

Ponadto, udało nam się też nawiązać współpracę z europosłem Michałem Bonim. Dzięki temu możemy być obecni przy opracowywaniu stanowisk Polski, co do poszczególnych rozwiązań procedowanych w ramach agendy Digital Single Market.

Jako e-Izba chcemy przede wszystkim promować w ramach Digital Single Market rozwiązania, które przyczyniłyby się do rozwoju polskiego eksportu i polskich firm, opartych o model eksportowy, działających w branży e-commerce.

Badania sektorowe

Komisja Europejska rozpoczęła badania sektorowe w branży e-commerce i zbiera bardzo szczegółowe dane od przedsiębiorców. W przypadku otrzymania ankiety do wypełnienia od Komisji lub UOKiK (badania mogą być prowadzone za pośrednictwem każdego z tych organów), radzimy nie pozostawiać pisma bez odpowiedzi, gdyż grozi to wysoką karą finansową. Jednocześnie, w przypadku gdy termin złożenia odpowiedzi jest dla Państwa zbyt krótki, śmiało można wnosić o jego przedłużenie. Obie instytucje nie powinny robić trudności z pozytywnym rozpatrzeniem takiego wniosku. Szczegółowe informacje na temat badania znajdziecie Państwo w mailu wysłanym przez Zarząd e-Izby.

Certyfikacja   

e-Izba kończy prace nad regulaminem i check listą, niezbędnymi do dalszego wdrażania projektu certyfikacji. Chcemy wystartować z projektem certyfikacji jeszcze w tym roku.

Aktualny stan prac nad ustawą regulującą kwestię klauzul abuzywnych

Podobnie jak w przypadku konsultacji publicznych, również w sejmie ustawa procedowana jest w nadzwyczajnym tempie. W dn. 21 lipca 2015 r. odbyło się posiedzenie sejmu na którym rozpatrywany był projekt ustawy dot. klauzul abuzywnych. W wyniku głosowania, w dn. 22 lipca 2015 r. projekt skierowano do Komisji Gospodarki, pod przewodnictwem posła Prawa i Sprawiedliwości Wojciecha Jasińskiego i jeszcze tego samego dnia komisja zajęła się projektem, kierując go do prac w podkomisji, która od razu rozpoczęła prace. Pomimo błyskawicznego rozpoczęcia prac nad projektem, przedstawicielom e-Izby i innych organizacji społecznych udało się wziąć udział w posiedzeniu komisji i podkomisji.

W trakcie prac podkomisji zgłaszaliśmy ponownie szereg uwag, które formułowaliśmy jeszcze na etapie konsultacji publicznych. Prezes UOKiK jednak, tak jak w trakcie prac na etapie rządowym, zapewniał, że nasze wątpliwości i propozycje są nieuzasadnione, a sama ustawa będzie stosowana zgodnie ze zgłaszanymi przez e-Izbę postulatami, pomimo braku wyraźnych zapisów ustawowych.

Podkomisja uwzględniła tylko nieistotne, drobne poprawki redakcyjne niektórych przepisów. Zignorowano wszystkie postulaty nielicznych zresztą przedstawicieli organizacji biznesu. W dn. 23 lipca 2015 r. komisja zatwierdziła wszystkie zgłoszone w podkomisji poprawki, a próby merytorycznej dyskusji Prezes UOKiK zbywał tym, że każda z uwag została już szczegółowo omówiona w pracach podkomisji.

Projekt trafi ponownie pod obrady na posiedzeniu plenarnym w ramach tzw. drugiego czytania. W przypadku zgłoszenia poprawek zostanie ponownie skierowany do prac w Komisji Gospodarki. Bardziej prawdopodobne, że zostanie wówczas uchwalony. Drugie czytanie zaplanowano na posiedzenie sejmu, które odbędzie się w dniach 4-5 sierpnia 2015 r.

29 czerwca 2015 r.

W czerwcu grupa merytoryczna e-Legislacja pracowała nad następującymi tematami:

Prace nad ustawą nowelizującą rejestr klauzul abuzywnych

W czerwcu 2015, uwaga grupy legislacyjnej skupiona była na temacie nowelizacji przepisów dotyczących rejestru klauzul abuzywnych. UOKiK wprowadził przedmiotowy projekt na bardzo szybką ścieżkę legislacyjną, chcąc zapewne poddać go pod głosowanie jeszcze w tej kadencji sejmu. Obecnie projekt procedowany jest już w Radzie Ministrów, gdzie zgłaszane są poprawki głównie o charakterze technicznym, takie jak doprecyzowanie niektórych zapisów lub wpisanie do projektu informacji o wdrażanych w nim dyrektywach unijnych.

Dotychczasowy przebieg prac legislacyjnych oceniamy bardzo negatywnie. UOKiK pomija kluczowe postulaty organizacji społecznych i proceduje projekt w tempie, które nie pozwala organizacjom na rzetelne ustosunkowanie się. Zamierzamy, tak jak inne organizacje zwrócić się z prośbą o uwzględnienie lub przynajmniej merytoryczną dyskusję na temat zgłoszonych przez organizacje społeczne uwag. Spośród postulatów e-Izby, tylko nieliczne możemy uznać za spełnione. Pozostałe, zgłoszone na etapie konsultacji publicznych, wciąż zachowują aktualność. e-Izba zamierza prezentować wypracowane stanowisko na każdym kolejnym etapie prac legislacyjnych.

Digital Single Market

Przedstawiciele e-Izby brali w czerwcu udział w kliku spotkaniach poświęconych planowanym regulacjom prawnym dotyczącym Jednolitego Rynku Cyfrowego. Ogólnikowe sformułowania zawarte w dokumentach Komisji Europejskiej na temat Digital Single Market nie pozwalają na precyzyjne ustalenie, które zagadnienia będą regulowane i w jakim kierunku. Tym bardzie konieczne jest zaangażowanie organizacji przedsiębiorców i monitorowanie działań Komisji na wczesnym etapie prac legislacyjnych.

16 czerwca 2015 r.

Informacja o nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych

W związku z faktem, iż działalność e-commerce niejednokrotnie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych klientów, czy kontrahentów sklepów internetowych, pragniemy zwrócić uwagę na najważniejsze zmiany ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (zwanej dalej: Ustawą), które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., a także na nowe rozporządzenia wykonawcze,  które weszły w życie w dniu 30 maja 2015 r.

Część obowiązków, realizowanych do tej pory przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (zwanego dalej: GIODO) przeniesiona została na administratorów danych osobowych (zwanych dalej: ADO) i w konsekwencji, na powołanych przez nich administratorów bezpieczeństwa informacji (zwanych dalej: ABI). Ponadto, nowelizacja Ustawy wprowadziła istotne uproszczenia w zakresie rejestracji zbiorów danych osobowych.

I           Zwolnienie z obowiązku rejestracji

Znowelizowana Ustawa zawiera m.in. szerszy niż dotychczasowy katalog zwolnień z obowiązku rejestracji zbiorów danych osobowych. Od 1 stycznia 2015 r. wprowadzono  kolejne zwolnienie obejmujące zbiory prowadzone bez wykorzystania systemów informatycznych, w których nie są przetwarzane dane wrażliwe. 

Ponadto, obowiązkowi rejestracji zbiorów danych osobowych, z wyjątkiem zbiorów zawierających dane wrażliwe, nie podlega ADO, który powołał ABI i zgłosił go GIODO do rejestracji. Oznacza to, że co do zasady ADO przetwarzający dane nie mające charakteru danych wrażliwych, który wyznaczył w swojej organizacji ABI oraz wypełnił odpowiednie zgłoszenie i przesłał je do biura GIODO, w ogóle nie będzie musiał zgłaszać zbiorów danych do GIODO.

II          Nowe obowiązki ABI

ADO może powołać ABI, do którego zadań będzie należało, w szczególności:

1)     sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla ADO,

2)     nadzorowanie opracowania i aktualizowania polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, jak również przestrzegania zasad określonych w tych dokumentach,

3)     zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych,

4)     prowadzenie jawnego rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez ADO, z wyjątkiem zbiorów zwolnionych z obowiązku rejestracji.

Ponadto, ADO może powierzyć ABI wykonywanie innych obowiązków, jeżeli nie naruszy to prawidłowego wykonywania zadań, o których mowa powyżej.

W przypadku niepowołania ABI zadania wskazane powyżej, z wyłączeniem obowiązku sporządzania sprawozdania, wykonuje ADO.

Rozporządzenia wykonawcze, które zostały wydane w związku z nowelizacją Ustawy określają szczegółowy tryb i sposób realizacji zadań oraz sposób prowadzenia rejestru zbiorów danych przez ABI.

III         Zgłoszenie powołania/odwołania ABI do rejestru

ADO jest obowiązany zgłosić do rejestracji GIODO powołanie i odwołanie ABI w terminie 30 dni od dnia jego powołania lub odwołania.

ABI powinien spełniać następujące warunki:

1)     mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych;

2)     posiadać odpowiednią wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych;

3)     być niekaranym za umyślne przestępstwo.

Nadto ABI musi podlegać bezpośrednio kierownikowi jednostki organizacyjnej lub osobie fizycznej będącej ADO, zaś ADO obowiązany jest zapewnić środki i organizacyjną odrębność ABI niezbędne do niezależnego wykonywania przez niego zadań.

Zgłoszenie powołania i odwołania ABI GIODO powinno nastąpić na formularzach, których wzory określa rozporządzenie wykonawcze do nowelizacji Ustawy. W rozporządzeniu tym określono nadto szczegółowy zakres danych, które winny być zawarte w zgłoszeniu powołania i odwołania ABI.

ADO jest obowiązany zgłosić GIODO zmianę informacji objętych zgłoszeniem, o którym mowa powyżej, w terminie 14 dni od dnia zmiany. Do zgłaszania zmian stosuje się odpowiednio przepisy o zgłoszeniu powołania ABI.

Jeśli wolą ADO jest, aby dotychczasowy ABI pełnił tę funkcję po zmianie przepisów Ustawy, ABI musi spełniać warunki opisane powyżej. W takim przypadku ABI wyznaczony przed dniem 1 stycznia 2015 r. powinien zostać zgłoszony do rejestracji GIODO do dnia 30 czerwca 2015 r. Jeżeli ADO zaniecha zgłoszenia dotychczasowego ABI do rejestracji, po 30 czerwca 2015 r. przestaje on pełnić tę funkcję, a zadania ABI (z wyłączeniem obowiązku sporządzania sprawozdania) zobowiązany jest wykonywać ADO, który ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.

IV        Nowy rejestr GIODO

W związku z wprowadzeniem nowego rodzaju zgłoszeń, powstał nowy ogólnokrajowy jawny rejestr ABI, który prowadzony jest przez GIODO. W rejestrze ABI ujawnione są dane ADO oraz informacje o ABI.

Zgodnie z nowymi przepisami Ustawy, GIODO z urzędu wydawał będzie decyzję o wykreśleniu danego ABI z rejestru, jeśli nie będzie spełniał on wymogów określonych w Ustawie (tj. posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, posiadania odpowiedniej wiedzy w zakresie ochrony danych osobowych, niekaralności za przestępstwo umyślne oraz podlegania bezpośrednio kierownikowi jednostki organizacyjnej lub osobie fizycznej będącej ADO) lub też jeśli ABI nie będzie realizował zadań powierzonych mu zgodnie z Ustawą, a także w sytuacji gdy ADO nie powiadomi GIODO o odwołaniu ABI.

V         Nowe zasady przekazywania danych poza Unię Europejską

W myśl znowelizowanych przepisów Ustawy przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego, które nie zapewnia na swoim terytorium odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych (do państw takich zaliczane są w szczególności USA) nie wymaga już uzyskania zgody GIODO, jeżeli ADO zapewni odpowiednie zabezpieczenia w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osoby, której dane dotyczą, przez:

1)     standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską zgodnie z art. 26 ust. 4 dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, lub

2)     prawnie wiążące reguły lub polityki ochrony danych osobowych (zwane dalej: wiążącymi regułami korporacyjnymi), które zostały zatwierdzone przez GIODO.

W celu odpowiedniej oceny przedłożonych do zatwierdzenia reguł, GIODO może przeprowadzać konsultacje z właściwymi organami ds. ochrony danych z państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jeżeli wiążące reguły korporacyjne były przedmiotem rozstrzygnięcia organu ochrony danych osobowych innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego – GIODO może uwzględnić to rozstrzygnięcie.

VI        Nowe kompetencje GIODO

W Ustawie dodano nowy przepis przyznający GIODO prawo zwrócenia się do ABI, wpisanego do rejestru, o dokonanie sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych i opracowania w tym zakresie sprawozdania dla GIODO.

Oczywiście, niezależnie od dokonania przez ABI sprawdzenia, GIODO będzie mógł przeprowadzić u danego ADO kontrolę.

***

Komentarz eksperta e-Izby – radcy prawnego Olgierda Porębskiego:

Nowe przepisy przewidują opcjonalność powoływania w firmie ABI, jednocześnie znacznie rozszerzając zakres obowiązków ABI oraz akcentując konieczność posiadania odpowiedniej wiedzy przez osobę sprawującą tę funkcję. Powierzanie obowiązków ABI osobie nieprzygotowanej, co miało dotychczas często miejsce, będzie obecnie wiązało się z większym ryzykiem zarówno dla firmy, jak i dla tej osoby.

Można przypuszczać, że powołanie ABI, któremu GIODO może polecać czynności sprawdzające, będzie w praktyce powodowało, iż zamiast prowadzić kontrole, GIODO znacznie częściej będzie ograniczał się do uzyskiwania sprawozdań od ABI.

Jeśli ABI nie zostanie powołany, wszystkie jego obowiązki (oprócz sporządzania sprawozdań) obciążają szefa firmy. 

 

19 maja 2015 r.

Spotkania Grupy Legislacyjnej

W maju odbyło się jedno spotkanie grupy legislacyjnej. Miało miejsce dnia 19 maja 2015 r., a przedmiotem spotkania były:

 1. Omówienie priorytetów e-Izby co do spraw wymienionych w agendzie Digital Single Market
 2. Omówienie stanu prac nad ustawą dot. klauzul abuzywnych

Oba powyższe tematy były najważniejszymi w działalności grupy legislacyjnej w maju.

Digital Single Market

W maju, e-Izba opracowała i przedstawiła najważniejsze dla branży e-commerce cele do realizacji w ramach ustalonej agendy Digital Single Market. Stanowisko w tej sprawie zostało przesłane do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Przede wszystkim e-Izba nie chce dopuścić do przeregulowania rynku cyfrowego. Regulacje powinny obejmować niezbędne minimum zagadnień. Będziemy starali się wskazywać obszary, które nie powinny być regulowane w ramach Digital Single Market. Chcemy monitorować i zwracać uwagę na koszty wdrożenia poszczególnych rozwiązań, zwłaszcza koszty, które będą obciążały sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Postaramy się zniechęcać do wprowadzania kolejnych, populistycznych udogodnień "korzystnych" dla konsumentów. Wydaje się, że kwestia prawa konsumenckie są po ostatniej nowelizacji chronione w dostatecznym na potrzeby rynku stopniu. W zakresie zmian dotyczących praw autorskich, chcemy przyjrzeć się kwestiom regulacji dotyczących licencji, by wypracować model w którym każdy podmiot na rynku, w tym zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa, będzie mógł zawierać umowy licencyjne na porównywalnych warunkach. Chcemy ponadto uświadamiać Komisję, która czasami zdaje się nie rozumieć zasad funkcjonowania biznesu, że niektóre ograniczenia w dostępie do treści cyfrowych np. geoblocking, nie wynikają z barier prawnych, a jedynie z przyjętego przez danego przedsiębiorcę modelu biznesowego. W tym kontekście, wprowadzenie np. zakazu geoblockingu uderzy w przedsiębiorców, którzy wybrali model biznesowy oparty o lokalną dystrybucję treści cyfrowych, bo np. nie mają środków na zakupienie licencji na dystrybucję danej treści cyfrowej na terenie całej Unii Europejskiej. W końcu, chcemy, by proces wdrażania rozwiązań opisanych dyrektywami, które zostaną wydane w ramach programu Digital Single Market był monitorowany i możliwie transparentny. Dyrektywy powinny być wdrażane w każdym państwie członkowskim przy użyciu możliwie podobnych regulacji, by zapewnić realizację celu Digital Single Market.

Będziemy informować członków e-Izby o kolejnych działaniach dotyczących Digital Single Market.

Ustawa nowelizująca sposób abstrakcyjnej kontroli klauzul abuzywnych

e-Izba przesłała do UOKiK swoje stanowisko w sprawie ustawy zmieniającej system abstrakcyjnej kontroli klauzul abuzywnych. Prace nad ustawą zostały zintensyfikowane i w czasie poprzedniego miesiąca, UOKiK zdołał odnieść się do uwag zgłoszonych w ramach konsultacji publicznych przez ponad 50 organizacji, a także zorganizował konferencję uzgodnieniową z przedstawicielami organizacji i niektórymi przedstawicielami instytucji rządowych. e-Izba aktywnie uczestniczyła w każdym dotychczasowym etapie prac legislacyjnych.

Dostrzegamy szereg zagrożeń związanych z nowelizacją, które sygnalizowaliśmy w opinii. Staramy się przede wszystkim wprowadzić jasne przesłanki stosowania bardzo szerokich uprawnień do karania przedsiębiorców za stosowanie klauzul abuzywnych. Szczegółowy przegląd zagadnień związanych z nowelizacją jest członkom grupy legislacyjnej relacjonowany na bieżąco.

Pomimo aktywnego udziału wielu organizacji, UOKiK nie przychylił się do większości proponowanych przez organizacje zmian w przedmiotowej regulacji. Swoje postulaty będziemy zgłaszać również w trakcie prac sejmowych nad ustawą.

 

16 kwietnia 2015 r.

W dn. 16 kwietnia 2015 r. miało miejsce spotkanie Grupy Legislacyjnej, podczas którego uczestnicy dyskutowali na następujące tematy:

 • Zgłoszona przez UOKiK nowelizacja przepisów dotyczących abstrakcyjnej kontroli klauzul abuzywnych i rejestru tych klauzul,
 • Problematyka odwróconego poboru podatku VAT w przypadku transakcji sprzętu elektronicznego
 • Priorytety e-Izby i prawdopodobna Europejska Agenda "Digital Single Market"
 • Postęp projektu certyfikatów e-Izby.

Projekt nowelizacji przepisów dotyczących abstrakcyjnej kontroli klauzul abuzywnych i rejestru tych klauzul

W dn. 14.04. 2015 r. na portalu Rządowego Centrum Legislacji pojawił się rządowy projekt nowelizacji dot. między innymi przepisów dotyczących abstrakcyjnej kontroli klauzul abuzywnych i rejestru tych klauzul. Przedstawiony przez Ministerstwo projekt w zasadzie zmienia koncepcję abstrakcyjnej kontroli klauzul abuzywnych. Zgodnie z projektem, postępowania w tym przedmiocie będą postępowaniami administracyjnymi prowadzonymi przez UOKiK. Zgłoszone zmiany już teraz budzą szereg wątpliwości, co do realizacji celów, którym ma służyć nowelizacja. By pomóc zrozumieć sposób, w jaki pod rządami nowej ustawy miałyby zapadać decyzje, co do uznania danej klauzuli za abzuywną oraz według jakich scenariuszy może rozegrać się postępowanie przed UOKiK w tym przedmiocie, e-Izba przygotowuje schematy obrazujące poszczególne warianty postępowania w nowym modelu. Jednocześnie e-Izba wypracowuje stanowisko w sprawie, które zostanie zaprezentowane w trakcie prac ministerstwa.

Kwestia odwróconego poboru podatku VAT w przypadku transakcji sprzętu elektronicznego

Członkowie e-Izby zasygnalizowali problemy pojawiające się w pracach legislacyjnych nad projektem rozporządzeń wykonawczych do ustawy dotyczącej odwróconego poboru podatku VAT na sprzęt elektroniczny. Jako, że problem nie dotyczy wszystkich członków e-Izby, to firmom członkowskim, zajmującym się sprzedażą sprzętu elektronicznego zostaną przekazane informacje o potencjalnych zagrożeniach oraz zostanie zadeklarowane wsparcie w realizacji ich postulatów.

"Digital Single Market"

W Komisji Europejskiej trwają prace nad skonkretyzowaniem agendy tego projektu. Trwa dyskusja m.in. nad rolą tzw. platform tzn. dużych graczy na rynku cyfrowym takich jak Google czy Amazon. Innym ważnym tematem jest kwestia ograniczeń dla wspólnego rynku w postaci przepisów lokalnych Państw Członkowskich utrudniających handel, które nie mają swoich analogicznych odpowiedników w przepisach innego Państwa Członkowskiego. Komisja Europejska chce zwalczać powstające w ten sposób bariery w obrocie.

Certyfikacja

Zamknięty został etap zgłaszania kryteriów certyfikacji przez członków grupy legislacyjnej. Na podstawie zgłoszonych przez członków i partnerów korespondencyjnie i na spotkaniach kryteriów i sposobów ich weryfikacji, zostanie przygotowany projekt kryteriów certyfikacji, a następnie przedstawiony do zaopiniowania.

1 kwietnia 2015 r.

Spotkania Grupy Legislacyjnej

 W marcu 2015 odbyło się jedno spotkanie Grupy Legislacyjnej. Miało ono miejsce 11 marca 2015 i poświęcone było kwestii certyfikacji oraz postępom prac legislacyjnych nad ustawami dot. rejestru klauzul abuzywnych i pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 

Pozasądowe rozwiązywanie sporów (ADR/ODR)

W ramach działań nad ustawą dot. pozasądowego rozwiązywania sporów (ADR/ODR) e-Izba nawiązała współpracę z Youstice.com. Ten nowy członek e-Izby podzielił się z nami informacjami o sposobie implementacji dyrektywy ADR/ODR w innych krajach Unii Europejskiej.

Do dyskusji nad projektem wrócimy, gdy członkowie e-Izby zapoznają się z wstępnie zapowiedzianymi przez niektórych członków uwagami dotyczącymi ryzyk zawartych w założeniach do projektu ustawy, które mogłyby stanowić przeszkodę dla realizacji projektu założenia przez e-Izbę własnego sądu polubownego.

 

Certyfikat e-Izby

e-Izba rozpoczęła proces tworzenia systemu certyfikacji firm, które realizują sprzedaż towarów lub usług przez Internet. Obecnie wciąż dyskutujemy nad kryteriami, którymi powinni kierować się audytorzy badający podmioty ubiegające się o certyfikat i pozyskujemy kandydatów na audytorów.

  

Stan prac Ministerstwa nad ustawą dot. rejestru klauzul abuzywnych

Stan prac nad tą ustawą nie zmienił się. Prace wciąż pozostają na etapie założeń do projektu ustawy. W trakcie konsultacji społecznych oraz uzgodnień międzyresortowych (opiniowania) zgłoszono szereg uwag do projektu założeń. Konieczne jest więc napisanie założeń niemalże od nowa. Konieczność zmiany założeń do projektu oznacza, że na ich ostateczną wersję i napisany na ich podstawie projekt ustawy będziemy musieli jeszcze poczekać. e-Izba posiada sprecyzowane stanowisko w sprawie, które zamierzamy prezentować na każdym etapie postępowania legislacyjnego na którym będzie to możliwe.

 

6 marca 2015 r.

Spotkania Grupy Legislacyjnej

W lutym 2015 odbyły się dwa spotkania Grupy e-legislacja. Pierwsze z nich miało miejsce 12 grudnia 2015 r. i było poświęcone omówieniu postępu prac legislacyjnych nad ustawą nowelizującej przepisy o rejestrze klauzul abuzywnych oraz wypracowaniu procedury uzgadniania stanowisk i rekomendacji e-Izby. Drugie spotkanie odbyło się 26 lutego 2015 r. i było poświęcone w całości kwestii wdrożenia przez e-Izbę systemu certyfikacji.

Certyfikat e-Izby

e-Izba rozpoczęła proces tworzenia systemu certyfikacji firm, które realizują sprzedaż towarów lub usług przez Internet. W pierwszym etapie realizacji projektu, e-Izba skieruje propozycję przyznania certyfikatów swoim członkom. Po pomyślnym wdrożeniu projektu, e-Izba planuje komunikację oferty również do przedsiębiorców nie będących aktualnie członkami Izby.

Obecnie, Grupa Legislacyjna ustala kształt systemu certyfikatów, a w szczególności:

- dobiera kryteria, według których certyfikat ma być przyznawany,

- tworzy grupę autoryzowanych audytorów, którzy przeprowadzać będą audyt będący podstawą przyznania certyfikatu,

- opracowuje ramy proceduralne projektu.

Stan prac Ministerstwa nad ustawą dot. rejestru klauzul abuzywnych 

Prace nad ustawą wciąż pozostają na etapie założeń do projektu ustawy. W trakcie konsultacji społecznych oraz uzgodnień międzyresortowych (opiniowania) zgłoszono szereg uwag do projektu założeń. Konieczne jest więc napisanie założeń niemalże od nowa. Konieczność zmiany założeń do projektu oznacza, że na ich ostateczną wersję i napisany na ich podstawie projekt ustawy będziemy musieli jeszcze poczekać. e-Izba posiada sprecyzowane stanowisko w sprawie, które zamierzamy prezentować na każdym etapie postępowania legislacyjnego na którym będzie to możliwe.

10 lutego 2015 r.

Spotkanie Grupy e-legislacja

Dnia 15 stycznia 2015 r. odbyło się spotkanie Grupy e-legislacja. Spotkanie poświęcone było problemom powstałym na tle stosowania przepisów nowej ustawy o prawach konsumenta, wyborowi priorytetów E-Izby w 2015 r. oraz omówieniu spraw, które są obecnie dyskutowane na forum europejskim.

Nowa ustawa konsumencka

Nowa ustawa o prawach konsumenta obowiązuje od niedawna i nasuwa niemało wątpliwości interpretacyjnych. Członkowie grupy przedstawili potencjalne problemy związane z jej stosowaniem, w szczególności w zakresie rozliczeń kosztów dostawy w przypadku zwrotu przez klienta jedynie części z zamówionych towarów. Na bazie doświadczeń swoich członków, E-Izba opracowuje rekomendację co do rekomendowanej praktyki w tym zakresie.

 

Priorytety e-Izby w 2015 r.

Jako priorytety dla e-Izby wskazano następujące obszary:

 

 1. Rejestr klauzul abuzywnych - nowelizacja przepisów dotyczących klauzul abuzywnych jest obecnie przedmiotem prac legislacyjnych. Duży zakres uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych i międzyresortowych sprawia, że prace nad projektem ustawy wydłużają się. Gdy prace zostaną wznowione, będziemy aktywnie uczestniczyć w procesie legislacyjnym
 2. ADR i ODR - system pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich - ustawa dotycząca tego tematu jest obecnie przedmiotem prac legislacyjnych. Oprócz chęci uczestnictwa w procesie legislacyjnym w celu zagwarantowania przedsiębiorcom taniego, łatwego i nieobowiązkowego systemu sądownictwa polubownego w sporach z konsumentami, E-Izba rozważa możliwość stworzenia własnego ośrodka mediacji/sądu polubownego.
 3. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ministerstwo planuje powrót do prac nad tą ustawą. Jeżeli tak się stanie, E-Izba z pewnością przedstawi swoje stanowisko w sprawie.
 4. Podatki - zmiany przepisów podatkowych mogące mieć wpływ na rynek e-commerce będą przedmiotem zainteresowania E-Izby

 

Dane osobowe

Z priorytetów dla Izby wykluczony został temat danych osobowych. Prace legislacyjne w tym przedmiocie są prowadzone głównie na poziomie europejskim. Jednocześnie zmiany dotyczą tak dużej części rynku, że nie jesteśmy w stanie realnie wpływać na tworzenie prawa dotyczącego danych osobowych.

 

Spotkania w Ministerstwach

16.02 Spotkanie MAC, którego celem jest prezentacja postępów prac nad inicjatywą Komisji Europejskiej dokończenia jednolitego rynku cyfrowego - Digital Single Market. Obecnie Komisja Europejska przygotowuje propozycję, a poszczególne państwa członkowskie przedstawiają swoje pomysły i priorytety tematyczne. W spotkaniu z ramienia e-Izby będzie uczestniczyć Patrycja Staniszewska oraz Olgierd Porebski.

26 stycznia 2015r.

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE OBCIĄŻAJĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW


Ustawa o prawach konsumenta wprowadza szeroki katalog obowiązków informacyjnych przedsiębiorców w relacjach z konsumentami. W zależności od sposobu zawarcia umowy (umowy zawierane „stacjonarnie” oraz umowy zawierane na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa), katalogi obowiązków informacyjnych zawierać będą pewne odrębności.

Pobierz materiał e-Izby : OBOWIĄZKI INFORMACYJNE OBCIĄŻAJĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

23 stycznia 2015r.

Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych uchwalona w dniu 28 listopada 2014 r. została ogłoszona w Dzienniku Ustaw (Dz. U. 2014, poz. 1916) w dniu 29 grudnia 2014 r. i wchodzi w życie 30 dni po ogłoszeniu, czyli w dniu 29 stycznia 2015 r.

Głównym przedmiotem nowelizacji jest obniżenie stawek opłaty interchange z 0,5% wartości jednostkowej krajowej transakcji płatniczej do: 0,2% wartości jednostkowej krajowej transakcji płatniczej wykonanej przy użyciu karty debetowej lub 0,3% wartości jednostkowej krajowej transakcji płatniczej wykonanej przy użyciu karty kredytowej. Stawkę procentową właściwą dla kart kredytowych stosować się będzie również odpowiednio do kart płatniczych innych niż karty debetowe i karty kredytowe.

Przyczyną uchwalenia zmian do ustawy było wydanie przez Komisję Europejską w dniu 26 lutego 2014 r. decyzji w sprawie VISA Europe Limited, na podstawie której z dniem 1 stycznia 2015 r. VISA została zobowiązana do obniżenia stawek opłaty interchange dla wewnątrzunijnych transakcji transgranicznych. Zdaniem projektodawców nowelizacji, skutki wydanej decyzji mogły okazać się niekorzystne dla polskiego rynku. Stąd jednym z celów wprowadzanej nowelizacji, zgodnie z jej uzasadnieniem, jest ochrona krajowego rynku agentów rozliczeniowych przez zapewnienie konkurencyjności ich działalności względem agentów rozliczeniowych działających transgranicznie.

Ponadto ustawa nowelizująca zmienia zasady dotyczące informowania akceptantów o opłatach pobieranych przez agenta rozliczeniowego. W świetle nowych przepisów informację o opłatach agent rozliczeniowy zobowiązany jest przekazać akceptantowi jeszcze przed zawarciem umowy ramowej z własnej inicjatywy; tym samym akceptant uzyska wiedzę na temat wysokości obciążeń przed zawarciem umowy i nie będzie to uzależnione od złożenia przez akceptanta stosownego żądania. Wprowadzono również pojęcie „opłaty akceptanta” jako opłaty z tytułu transakcji płatniczej wykonywanej przy użyciu karty płatniczej, pobieranej przez agenta rozliczeniowego od akceptanta, na którą składa się: a) opłata interchange, b) opłata systemowa, c) marża agenta rozliczeniowego; dodano także pojęcie „opłaty systemowej” – opłaty z tytułu transakcji płatniczej wykonywanej przy użyciu karty płatniczej, stanowiącej przychód organizacji kartowej.

Ustawa zakłada, że dostosowanie umów do nowych przepisów, zwłaszcza w zakresie dotyczącym wysokości opłaty interchange, powinno nastąpić w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji, czyli najpóźniej do dnia 29 kwietnia 2015 r. W przypadku ich niedostosowania w tym terminie, w miejsce dotychczasowych stawek opłaty interchange zastosowanie znajdą maksymalne stawki wynikające z ustawy.

ROK 2014

18 grudnia 2014 r.

Grupa merytoryczna e-legislacja przygotowała dokument będący rekomendacją e-Izby w sprawie obowiązku udostępniania przycisku z oznaczeniem "zamówienie z obowiązkiem zapłaty" wynikającego z ustawy z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta.

Pobierz rekomendację: Rekomendacja_e-Izby_przycisk_realizacja_zamówienia.pdf

2 grudnia 2014r.

Plan pracy grupy legislacyjnej w 2015r.

Spośród wielu tematów legislacyjnych, które będą prawdopodobnie procedowane w roku 2015, Rada eIzby wybrała zagadnienia priorytetowe dla członków naszej organizacji. Są to:

- reforma rejestru klauzul abuzywnych,

- ustawa o alternatywnych metodach rozwiązywania sporów (ODR/ADR),

- spodziewana nowelizacja ustawy o usługach elektronicznych,

- zmiany w podatkach, jeśli dotyczyć będą rozwiązań specyficznych dla branży e-commerce.

Zadaniem eIzby jest udział w procesie legislacyjnym dotyczącym powyższych tematów i dołożenie wszelkich starań, aby nowe prawo było dobrej jakości, nie szkodziło biznesowi i nie generowało patologii, jak to ma miejsce na przykład w przypadku aktualnie obowiązujących przepisów o rejestrze klauzul niedozwolonych.

Dzięki wzmocnieniu organizacyjnemu zalecza grupy legislacyjnej, będziemy śledzić proces ustawodawczy także w takich obszarach, takich jak:

- przetwarzanie danych osobowych,

- prawa autorskie i pokrewne,

- e-płatności,

- neutralność sieci,

- e-logistyka.

Zaangażowanie eIzby w powyższe tematy legislacyjne będzie uzależnione od istotności zagadnień, aktywności członków grupy legislacyjnej i możliwości finansowych.

Podręcznik

Na stronach eIzby udostępniono "21+ obowiązków e-sprzedawcy - praktyczny podręcznik dla sprzedawców o zmianie zasad sprzedaży w internecie." Podręcznik to praca zbiorowa, powstała w dużej mierze w oparciu o analizy i dyskusje członków grupy legislacyjnej. Został przygotowany z myślą o członkach eIzby i w założeniu stanowi kompendium wiedzy pozwalającej przygotować e-sklep do wdrożenia przepisów nowej ustawy o prawach konsumenta, która wchodzi w życie 25 grudnia 2014 r.

 

21 października 2014r.

Stanowisko dot. projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego.

Działając w imieniu Izby Gospodarki Elektronicznej e-Commerce Polska (dalej: e-Izba), której członkami są również instytucje płatnicze, niniejszym chcielibyśmy zająć stanowisko dotyczące projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego.

Przyjęte w ustawie o usługach płatniczych oraz projektowanym rozporządzeniu ustalenie wysokości opłaty za nadzór nad instytucjami płatniczymi poprzez określenie stawki procentowej zależnej od całkowitej kwoty transakcji płatniczych wykonanych w roku kalendarzowym przez daną instytucją płatniczą jest w ocenie e-Izby rozwiązaniem niewłaściwym dla zapewnienia niezakłóconego rozwoju rynku usług płatniczych.

Przedmiotowa opłata w obecnym kształcie w zasadach działania przypomina swoisty podatek obrotowy od transakcji dokonywanych za pośrednictwem instytucji płatniczych. Jednakże z uwagi na określenie w treści ustawy o usługach płatniczych sposobu pobierania opłaty jako określonej części wartości dokonywanych za pośrednictwem danego podmiotu transakcji, e-Izba, w celu zmniejszenia wpływu przyjętego rozwiązania na rozwój rynku, proponuje wprowadzenie określonej kwotowo górnej wysokości opłaty za nadzór.

W naszej ocenie maksymalna wysokość opłaty za nadzór powinna zostać ustalona w wysokości równowartości kwoty 5.000 euro. Wprowadzenie powyższego ograniczenia pozwoli na stabilną politykę finansową poszczególnych instytucji płatniczych poprzez umożliwienie im ustalenie wysokości kosztów swojej działalności w sposób niezależny od ilości i skali świadczonych usług.

W związku z powyższym proponujemy wprowadzenie do § 5 ust. 2 projektowanego 
rozporządzenia zmian poprzez wskazanie, iż maksymalna stawka opłaty za nadzór nie może przekroczyć równowartości kwoty 5.000 euro. Jednocześnie proponujemy wprowadzenie do § 6 rozporządzenie nowego ust. 7, wskazującego, iż maksymalna kwota zaliczki nie może przekroczyć równowartości 2.500 euro oraz analogicznego rozwiązania w stosunku do zasad ustalania wysokości pierwszej zaliczki o której mowa w § 7 projektowanego rozporządzenia.

Jednocześnie wnosimy o uwzględnienie e-Izby w rozdzielniku korespondencji związanej z ewentualnymi przyszłymi pracami nad zmianami ustawy o usługach płatniczych lub wydawanych na jej podstawie rozporządzeń.

20 października 2014r.

W dniu 1 stycznia 2015 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług zmieniająca zasady opodatkowania usług: telekomunikacyjnych, nadawczych oraz elektronicznych, w rozumieniu ustawy o VAT, świadczonych na rzecz konsumentów. Zgodnie z nowymi regulacjami miejscem świadczenia takich usług będzie miejsce zamieszkania konsumenta, a nie jak dotychczas, siedziba usługodawcy. Powyższe oznacza, że podmioty polskie świadczące usługi elektroniczne na rzecz konsumentów mających miejsce zamieszkania na terenie Unii Europejskiej, ale poza Polską, będą obowiązane do dokonywania rozliczeń podatkowych w każdym z krajów UE, w którym dany konsument ma stałe miejsce zamieszkania. Każdy z podatników będzie obowiązany do zbierania, w sposób wskazany w przepisach, informacji pozwalających na ustalenie miejsce zamieszkania danego konsumenta oraz miejsca opodatkowania danej usługi podatkiem VAT. Zmiana zasad rozliczeń podatku VAT od przedmiotowych usług wiąże się również z koniecznością uzyskania przez podatników wiedzy o stawkach podatkowych obowiązujących w poszczególnych Państwach Członkowskich na oferowane przez nich usługi.

Aktualnie polscy podatnicy świadczący na rzecz konsumentów np. usługi elektroniczne opodatkowują przedmiotowe usługi wg polskiej stawki VAT oraz rozliczają podatek w Polsce, niezależnie od miejsca zamieszkania konsumenta. Od 1 stycznia 2015 r. w przypadku świadczenia takiej samej usługi na rzecz konsumenta np. z Wielkiej Brytanii, polski podatnik będzie obowiązany do opodatkowania
przedmiotowej transakcji wg stawki VAT na daną usługę obowiązującą w Wielkiej Brytanii oraz uiszczenie należnego podatku w Wielkiej Brytanii.

W celu zmniejszenia niedogodności związanych z przedmiotowymi zmianami został wprowadzony system dający możliwość dokonywania rozliczeń podatkowych za pośrednictwem polskiego urzędu skarbowego związanych z usługami nadawczymi, telekomunikacyjnymi oraz elektronicznym świadczonymi na rzecz konsumentów (tzw. Mini One Stop Shop; dalej: MOSS). Podmioty, które zdecydują się na korzystanie z przedmiotowego rozwiązania, będą obowiązane, w zakresie usług objętych MOSS, do:
- prowadzenie w formie elektronicznej dokumentacji związanej ze sprzedażą,
- składania deklaracji w formie elektronicznej,
- zapłaty podatku w Euro na konto Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Podmioty, które zamierzają po 1 stycznia 2015 r. świadczyć m.in. usługi elektroniczne na rzecz konsumentów z terytorium UE oraz korzystać z MOSS, mogą już teraz złożyć zgłoszenie rejestracyjne, w postaci formularzy VIU-R. Formularze te powinny być składane w formie elektronicznej do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. W przypadku skutecznego dokonania rejestracji, wszelkie usługi elektroniczne, nadawcze oraz telekomunikacyjne świadczone w
ramach UE na rzecz konsumentów, z wyłączeniem usług świadczonych w Polsce, będą musiały być rozliczane w ramach MOSS.

Nawet w sytuacji, w której dany podmiot będzie dokonywał rozliczeń podatkowych w ramach MOSS, organami podatkowymi właściwymi do dokonywania kontroli rozliczeń podatkowych w przedmiotowym zakresie będą organy podatkowe poszczególnych Państw Członkowskich, w których mają miejsce zamieszkania poszczególni nabywcy usług.

Olgierd Porębski

Radca prawny

30 września 2014r.

Nowa ustawa konsumencka

W czasie wrześniowego spotkania grupy legislacyjnej omówiono zawartość przygotowywanego przez e-Izbę podręcznika pod roboczym tytułem” „21 obowiązków e-sprzedawcy - Praktyczny Podręcznik Dla Sprzedawców o Zmianach Zasad Sprzedaży w Internecie”. Prace nad podręcznikiem są na finiszu. Publikacja będzie zawierałarekomendacje e-Izby dotyczące praktycznego wdrożenia w serwisach e-commercowych przepisów wynikających z nowej ustawy o prawach konsumenta, zilustrowane przykładami, ale opatrzone także komentarzem prawniczym.

Ochrona Danych Osobowych

Przewlekłość prac nad nowym unijnym rozporządzeniem w sprawie ochrony danych osobowych oraz relatywnie niewielki wpływ jaki polski rząd może wywierać w tej sprawie skłania do poszukiwania sojuszników w Brukseli. e-Izba współpracuje z E-Commerce Europe i na forum tej organizacji będzie przedstawiać swoje postulaty odnośnie zmian w projekcie wspomnianego rozporządzenia. Wydaje się, że dzięki naszej znajomości zagadnienia, będącej skutkiem dotychczasowego zaangażowania przedstawicieli e-Izby w prace nad nowym unijnym prawem o ochronie danych osobowych, rekomendacje e-Izby znajdą pełne odzwierciedlenie w działaniach lobbingowych E-Commerce Europe w tej sprawie.

ODR/ADR

Wrześniowe spotkanie grupy legislacyjnej poświęcone było między innymi wypracowaniu stanowiska e-Izby w ramach konsultacji społecznych założeń do projektu ustawy implementującej do polskiego porządku prawnego regulacje europejskie dotyczące tzw. alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów. Celem e-Izby jest przede wszystkim zapewnienie elastyczności przepisów, tak aby nie wynikały z nich nowe, uciążliwe obowiązki przedsiębiorców, lecz aby dawały one narzędzia do pozasądowego załatwiania spraw konfliktowych – narzędzia z których można, ale nie trzeba korzystać. Dla członków e-Izby istotne jest równie dopilnowanie, aby przepisy ADR nie stały się kolejną okazją dla pseudo-konsumenckich organizacji do wymuszania opłat na firmach z branży e-commerce i nie napędzały sporów zamiast łagodzić ich przebieg.

Zmiany w ustawi o VAT dotyczące elektroniki

Na podstawie modyfikacji wprowadzonych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o VAT można stwierdzić, że intensywne zabiegi przedstawicieli e-Izby przyniosły oczekiwane efekty. Ministerstwo Finansów zrezygnowało ze zmian w opodatkowaniu VAT wydłużonych gwarancji i związanych z tym rozliczeń sprzedawców i firm ubezpieczeniowych. Od 1 stycznia wejdzie natomiast najprawdopodobniej zmiana polegająca na objęciu tzw. VAT-em odwróconym niektóre sprzęty elektroniczne, jak na przykład laptopy i tablety.

31 sierpnia 2014r.

Monitorowanie i uczestniczenie w procesie tworzenia prawa w Polsce jest jednym z podstawowych zadań e-Izby. Nasza aktywność na tym polu opiera się na łączeniu kompetencji profesjonalnych prawników z doświadczeniem branżowym menażerów firm członkowskich e-Izby.

W 2014 r. e-Izba skupiła uwagę na następujących zagadnieniach:

Ustawa o prawach konsumenta

Uczestniczyliśmy w pracach legislacyjnych związanych z nową ustawą o prawach konsumenta. Przedstawiciele e-Izby brali udział w konsultacjach społecznych organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, inicjowali spotkania z odpowiedzialnymi za projekt ustawy urzędnikami, byli obecni na posiedzeniach sejmowych i senackich komisji pracujących nad tym aktem prawnym, składali pisma zawierające analizy i propozycje zmian w ustawie. Dzięki temu, w nowej ustawie konsumenckiej wprowadzono liczne modyfikacje korzystne dla branży e-commerce. Z przygotowanej przez zarząd e-Izby na początku prac nad ustawą listy siedmiu zasadniczych postulatów, udało się przeforsować wszystkie, przy czym ostatni w drodze poprawki Senatu do uchwalonej już przez Sejmu ustawy.

Prace nad nową ustawą konsumencką są dowodem, że organizacja branżowa ma realny wpływ na przebieg i wynik procesu legislacyjnego, o ile nie ogranicza się do protestów i roszczeń, lecz wykonuje rzetelną pracę analityczną, proponuje racjonalne rozwiązania, wykazuje dbałość o interes publiczny oraz wykorzystuje każdą okazję do dyskusji i przekonywania decydentów do swych racji. Właśnie systematyczna praca w ramach trwającego zawsze wiele miesięcy procesu legislacyjnego przynosi wymierne efekty.

Ochrona danych osobowych

Wśród barier regulacyjnych utrudniających funkcjonowanie biznesu e-commerce na jednej z pierwszych pozycji wymienić można z pewnością przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Od początku swego istnienia e-Izba z uwagą monitorowała proces legislacyjny związany z nowym unijnym rozporządzeniem w sprawie ochrony danych osobowych, a także aktywnie uczestniczyła w konsultacjach społecznych i warsztatach organizowanych regularnie na ten temat w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

Regulacje zawarte w kolejnych wersjach rozporządzenia budzą poważne wątpliwości co do swej racjonalności i można spodziewać się ich jednoznacznie negatywnego wpływu na gospodarkę, a zwłaszcza na e-commerce. Aby uzmysłowić dostrzeżone problemy decydentom, a zwłaszcza europosłom, we współpracy z Konfederacją Lewiatan, e-Izba opracowała modele, tj. przykłady zastosowania projektowanych przepisów w praktyce działania takich przedsiębiorstw jak e-księgarnia, zakład kosmetyczny oraz biuro europosła. Wydaje się, że materiał ten skłania wielu decydentów do stwierdzenia, że unijne  rozporządzenie w sprawie ochronnych danych osobowych wymaga jeszcze wielu modyfikacji.

Rejestr klauzul niedozwolonych

Kontynuując starania podjęte jeszcze w 2013 r., przy okazji wszelkiego rodzaju spotkań z wyższymi rangą urzędnikami Ministerstwa Sprawiedliwości i UOKiK, e-Izba zgłaszała potrzebę pilnej nowelizacji przepisów o rejestrze klauzul abuzywnych, które w obecnym kształcie doprowadziły do patologicznej sytuacji i umożliwiły szantażowanie przedsiębiorców przez pseudo-konsumenckie organizacje. W połowie bieżącego roku  Ministerstwo Sprawiedliwości przystąpiło do konsultacji społecznych nowelizacji przepisów regulujących funkcjonowanie rejestru klauzul niedozwolonych. e-Izba poddała projekt założeń nowelizacji wnikliwej analizie oraz przedstawiła swe pisemne stanowisko, zawierające szereg postulatów. Proces legislacyjny w tej sprawie będzie z pewnością w najbliższej przyszłości przedmiotem szczególnej uwagi naszej organizacji.

Pozostałe zagadnienia

e-Izba dostrzega potrzebę udziału w procesie legislacyjnym w takich sprawach jak: wdrożenie unijnych przepisów o polubownych rozstrzyganiu sporów z konsumentami, odwrócony VAT na artykuły AGD i RTV, nowelizacja przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i wiele innych. Liczymy, że nasze dotychczasowe osiągnięcia przekonają branżę e-commerce, iż warto zapewnić eIzbie niezbędne środki na aktywne uczestnictwo w działania związane z tworzeniem prawa.

31 lipca 2014r.

Nowa ustawa konsumencka

Nowa ustawa o prawach konsumenta wejdzie w życie dokładnie 25 grudnia 2014 r. Nie pomogła interwencja e-Izby, której celem było przesunięcie daty publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw i w konsekwencji odsunięcie terminu wejścia w życie nowych regulacji możliwie jak najdalej od najgorętszego okresu zakupowego w roku. Oznacza to, że branża e-commerce, zarówno sklepy jak i usługodawcy, musi przygotować i wdrożyć nowe rozwiązania prawne, organizacyjne, logistyczne i informatyczne przed tegorocznymi Świętami Bożego Narodzenia.

 

Ochrona Danych Osobowych

Wybrany na wiosnę Parlament Europejski nowej kadencji wznowił prace nad rozporządzeniem w sprawie ochrony danych osobowych, które ma zastąpić ustawodawstwa krajowe i ujednolicić przepisy na terenie całej Unii. e-Izba bierze udział w warsztatach – konsultacjach dotyczących nowych regulacji, organizowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji i Administracji. Tematem lipcowego spotkania w Ministerstwie była analiza projektowanych przepisów dotyczących prawa do bycia zapomnianym w kontekście orzeczenia ws. Google Spain oraz podejścia opartego na ocenie poziomu ryzyka (risk - based approach) w projekcie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Ponadto MAiC przedstawiło informację nt. stanu prac nad zmianą zasad funkcjonowania programu Safe Harbour, którego e-Izba broni w dotychczasowym kształcie.

 

Odwrócony VAT na elektronikę

Ministerstwo Finansów przygotowało nowelizację ustawy o VAT, zakładającą objęcie sprzedaży sprzętu elektronicznego powyżej pewnego progu wartości, przepisami o tzw. odwróconym VAT. Mechanizm ten zakłada obciążenie obowiązkiem rozliczenia VAT nabywcy, a nie sprzedawcy towaru. Ministerstwo uzasadnia projekt nowelizacji znaczną rzekomo skalą nadużyć w podatku VAT w obrocie elektroniką.

Projekt nowelizacji ustawy został skierowany przez Ministerstwo Finansów do konsultacji społecznych, w tym do organizacji branżowych takich jak e-Izba, w piątek 27 czerwca, zaś termin nadesłania odpowiedzi zakreślono na 4 lipca br. Pozostawiając powyższe bez komentarza, należy wskazać, że e-Izba będzie monitorować projekt ustawy o odwróconym VAT i zajmować stanowisko wypracowane przez branżę e-commerce na każdym etapie procesu legislacyjnego.

30 czerwca 2014r.

DZIAŁANIA IZBY GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ

30 maja, ustawa o prawach konsumentów została w ostatecznym kształcie ustalona przez Sejm poprzez przyjęcie dwóch spośród czterech poprawek Senatu.

Ustawa zostanie teraz skierowana do podpisu Prezydenta RP i wejdzie w życie w ciągu 6 miesięcy od opublikowania w Dzienniku Ustaw.

Ostateczną wersję w postaci tekstu jednolitego można pobrać tutaj
Ustawa jest daleka od oczekiwań przedsiębiorców. Niestety, w trakcie procesu legislacyjnego wiele z zasadnych, zgłaszanych uwag przez różne organizacje przedsiębiorców nie zostało wziętych pod uwagę a przyjęte rozwiązania są mocno pro-konsumenckie. Szczególnie mocno została rozbudowana część dotycząca zmian w kodeksie cywilnym.


Zakres kluczowych zmian z inicjatywy e-Izby
Izba Gospodarki Elektronicznej odegrała bardzo istotną rolę, przyczyniając się znacząco do ostatecznego kształtu treści ustawy, poprzez zaproponowanie wielu merytorycznych zmian, które ustaliły takie brzmienie ustawy, aby w jak najmniejszym stopniu powodowała ona niejasności lub uciążliwości dla branży handlu elektronicznego.


Wśród bardzo kluczowych zmian są:

 • definicja konsumenta - udało się utrzymać zbliżoną do aktualnej definicję konsumenta
 • definicja przedsiębiorcy - po słowach „prowadzi działalności zwyczajowo” dodano „lub na stałe”
 • zestaw 21 obowiązków informacyjnych oraz obowiązek informacyjny dotyczący płatności - został zmieniony najpóźniejszy moment na spełnienie obowiązków informacyjnych
 • szersza definicja pojęcia "trwały nośnik" - słowo „urządzenie” zostało zastąpione słowem „narzędzie”
 • doprecyzowany zakaz opłat wyższych niż zwykłe połączenie telefoniczne
 • usunięty został obowiązek wskazywania kraju pochodzenia towaru
 • usunięto wymuszenie podania numeru telefonu - zmiana zapisu w taki sposób, że ten obowiązek został wyłączony

30 maja 2014 r.

Dyrektywa konsumencka

Wysiłki e-Izby dotyczące prac legislacyjnych skupiają się od dłuższego czasu na walce o poprawienie projektu ustawy o prawach konsumenta. Prace parlamentarne weszły w ostatnią fazę. W międzyczasie sejmowa komisja gospodarki przyjęła szereg poprawek zgłaszanych przez e-Izbę, zaś 20 maja senacka komisji gospodarki narodowej i komisja ustawodawcza przyjęły ostatni z listy najważniejszych postulatów e-Izby dotyczących przepisów o sprzedaży na odległość, którego nie udało nam się przeforsować wcześniej przed komisją sejmową, ze względu na opór Ministerstwa Sprawiedliwości. Mowa o wykreśleniu obowiązku podawania przez przedsiębiorców działających on-line numeru telefonu, pod którym mieliby być łatwo dostępni dla konsumentów.


Przeczytaj finalną treść Ustawy o prawach konsumenta: 
Ostateczna wersja ustawy o prawach konsumenta


Podręcznik

e-Izba pracuje nad przeznaczonym dla jej członków podręcznikiem wdrożenia regulacji wynikających z nowej ustawy o prawach konsumenta, który będzie zawierał kompendium wiedzy przedstawionej w sposób możliwie przystępny i praktyczny.
 

29 kwietnia 2014 r.

Dyrektywa konsumencka

e-Izba kontynuowała wysiłki mające na celu przeforsowanie najbardziej istotnych dla branży e-commerce zmian w projekcie nowej ustawy o prawach konsumenta, stanowiącej implementację dyrektywy konsumenckiej Unii Europejskiej. Przedstawiciele e-Izby brali udział w posiedzeniach sejmowej komisji gospodarki, która pracuje nad projektem przesłanym przez rząd. Efektem tych starań są akceptowane przez komisję sejmową i Ministerstwo poprawki do projektu ustawy w kilku kluczowych kwestiach, jak definicja „trwałego nośnika” czy definicja „konsumenta”. We współpracy z „Pulsem Biznesu” e-Izba przygotowała konferencję poświęconą zmianom w przepisach, które wprowadzi nowa ustawa konsumencka. Konferencja odbyła się 2 kwietnia 2014 r. w Hotelu Polonia w Warszawie.


Dane osobowe

Według ostatnich informacji pozyskanych przez e-Izbę w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz w Brukseli, projekt unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, które miałoby zastąpić dotychczas obowiązujące przepisy krajowe państw członkowskich, nie ma szans na uchwalenie w tej kadencji Parlamentu Europejskiego. W konsekwencji nowe przepisy wejdą w życie najwcześniej z końcem bieżącego roku, a co bardziej prawdopodobne, w roku 2015. Zagadnienie można ocenić dwojako. Szkoda, że trzeba będzie tak długo czekać na przepisy dostosowujące prawo do zmieniającej się rzeczywistości. Bardzo dobrze natomiast, że projekt rozporządzenia w wersji proponowanej przez komisję Parlamentu Europejskiego, nakładający na przedsiębiorców niezwykle surowe i często absurdalne obowiązki, nie zamieni się w obowiązujące prawo. Wydłużenie czasu prac nad projektem rozporządzenia daje nadzieję na jego istotne zmodyfikowanie.


Posiedzenie Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej.

15 kwietnia odbyło się posiedzenie Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej. Dotyczyło ono problematyki szans, zagrożeń i wyzwań dla rozwoju e-handlu w Polsce. W spotkaniu udział wzięli członkowie Rady Izby Gospodarki Elektronicznej (Krzysztof Jagliński i Łukasz Kiczma)  i przedstawiciele grupy merytorycznej e-legislacja. Dyskusja dotyczyła w dużej mierze dokumentu przygotowane przez Departament Gospodarki Elektronicznej Ministerstwa Gospodarki będącego diagnozą polskiego rynku e-commerce. Spotkanie miało na celu lepsze zdefiniowanie punktu wyjściowego, w którym obecnie znajduje się elektroniczny handel i usługi w Polsce, oraz wskazanie zjawisk i trendów, którym trudno jednoznacznie nadać wymiar negatywny (zagrożenia) lub pozytywny (szanse).


Spotkanie e-Izby z Forum Przewoźników Ekspresowych – zapraszamy sklepy internetowe na spotkanie.

15 maja 2014r odbędzie się spotkanie dotyczące likwidacji krajowych barier administracyjnych w imporcie i eksporcie towarów o niewielkiej wartości. W spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele Forum Przewoźników Ekspresownych, European Express Association oraz sklepów internetowych zrzeszonych w e-Izbie. Omówione zostaną inicjatywy FPE oraz EEA w zakresie ceł i regulacji handlu międzynarodowego oraz potencjalne pola wspólnego zainteresowania FPE/EEA oraz e-Commerce Polska. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele: Forum Przewoźników Ekspresownych (AGAP, DHL Express (Poland), Federal Express Poland, General Logistics Systems Poland, OCS Polska,   Riders Express, Siódemka, TNT Express Worldwide (Poland), UPS Polska, X-Press Couriers),European Express Association (DHL, FedEx, TNT, UPS), Sklepy internetowe - członkowie Izby Gospodarki Elektronicznej. Spotkanie odbędzie się 15.05 godz. 12.00 – 14.00 w siedzibie Izby Gospodarki Elektronicznej, ul. Mokotowska 1, budynek Zebra Tower (XII p.)  Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o potwierdzenie obecności: biuro@ecommercepolska.pl


Warsztaty eksperckie

W kwietniu br. odbyły się Warsztaty Ekspertów „Potencjalne inicjatywy wspierające rozwój e-commerce poprzezlepsze funkcjonowanie systemów doręczania paczek w Europie“ zorganizowane przez Instytut Łączności w Warszawie na zlecenie WIK-Consult GmbH mające na celu: 1. omówienie ogólnych wyzwań e-commerce oraz szczegółowych w obszarze transgranicznego e-commerce i na terenach wiejskich; 2. uzyskanie opinii, uwag i stanowisk stron reprezentujących rynek e-commerce; 3. omówienie i ocena potencjalnych inicjatyw dla poprawy e-commerce i usług doręczeniowych w UE; 4. zrozumienie konkretnych potrzeb w czterech krajach UE: Grecji, Irlandii, Niemczech i Polsce.

W grudniu 2013 r. został przyjęty przez Komisję Unii Europejskiej „Plan działania na rzecz budowy jednolitego rynku usług dostawy przesyłek. Wzmocnienie zaufania do usług dostawy oraz wspieranie handlu elektronicznego” (COM(2013) 886 final). Powyższy dokument przedstawia podstawowe założenia oraz plan działań w zakresie dalszego rozwoju i integracji unijnego rynku dostaw przesyłek i usług pocztowych. W kwietniu br. odbyły się konsultacje na zasadzie Warsztatów w czterech państwach członkowskich: Grecji, Irlandii, Niemczech i Polsce. Przyjęty plan działań został na tym etapie prac skupiony między innymi na takich kierunkach analitycznych jak: 1. wyzwaniach koncentrujących się na transgranicznych dostawach; 2. braku przejrzystości i informacji nt. usług doręczeniowych dla e-sprzedawców z sektora MSP; 3. braku przejrzystości i odpowiednich informacji dla konsumentów; 4. braku wyboru w mniej rozwiniętych lub dostępnych regionach. Głównym celem tej polityki jest pobudzenie e-commerce w UE poprzez zapewnienie e-sprzedawcom i konsumentom takich usług doręczeniowych, które spełnią ich oczekiwania w zakresie jakości, dostępności oraz przystępności.

Trzeba zaznaczyć, że już komunikacie Komisji Europejskiej w sprawie handlu elektronicznego z dnia 21 września 2010 r. (COM(2011) 942 final; rezolucja (P7_TA(2010)0320)), a także w ramach innych inicjatyw UE fizyczne dostawy - tj. z wyłączeniem dostawy „elektronicznej” (np. elektronicznych biletów, książek elektronicznych) - towarów zamawianych w internecie określono jako jeden z najważniejszych elementów rozwoju handlu elektronicznego. Komisja stwierdziła wprost, iż „Usługi dostawy oferowane przez sklepy internetowe to jeden z podstawowych czynników wpływających na decyzję konsumenta o dokonywaniu w nich zakupów. Obecnie dostawy i zwroty produktów stanowią jeden z najważniejszych problemów zarówno dla kupujących w internecie, jak i dla sklepów internetowych w UE”.

Trzeba przypomnieć, że już w „Zielonej Księdze” Komisji Europejskiej z listopada 2012 r. w sprawie „zintegrowanego rynku usług dostarczania paczek jako impulsu rozwoju handlu elektronicznego w UE” określono główne problemy, jakimi należy się zająć. Szczególny nacisk położono wtedy na kwestię transgranicznych dostaw paczek, na potrzeby MŚP, a także na regiony mniej rozwinięte i trudniej dostępne, twierdząc, że handel elektroniczny musi być dostępny dla wszystkich obywateli i przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości i lokalizacji.

Od czasu przyjęcia zielonej księgi osiągnięto wśród wszystkich zainteresowanych stron szeroki konsensus zarówno w sprawie zidentyfikowanych problemów, jak i tego, że należy się nimi pilnie zająć. Dostawcy przesyłek, sklepy internetowe oraz organizacje konsumenckie podjęły konstruktywne dyskusje na różnych konferencjach poświęconych tym zagadnieniom, a także na innych forach. Wielu dostawców zaczęło opracowywać rozwiązania, które mogłyby lepiej odpowiadać oczekiwaniom klientów.

Z uwagi na przedstawione w powyższym dokumencie Plan Działań Komisji Unii Europejskiej w zakresie budowy jednolitego rynku usług dostawy przesyłek e-Izba podejmie prace nad aktualizacją stanowiska przedstawionego w „Opinia eCommerce Polska w sprawie Zielonej Księgi Zintegrowanego rynku usług dostawy paczek jako impulsu rozwoju handlu elektronicznego w UE.”
 

28 marca 2014 r.

Dyrektywa konsumencka

W marcu br. e-Izba kontynuowała wysiłki mające na celu przeforsowanie najbardziej istotnych dla branży e-commerce zmian w projekcie nowej ustawy o prawach konsumenta, stanowiącej implementację dyrektywy konsumenckiej Unii Europejskiej. Przedstawiciele e-Izby brali udział w posiedzeniach sejmowej komisji gospodarki, która pracuje nad projektem przesłanym przez rząd. Doszło również do spotkania prezesa e-Izby Grzegorza Wójcika z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości. Efektem tych starań są akceptowane przez komisję sejmową i Ministerstwo poprawki do projektu ustawy w kilku kluczowych kwestiach, jak definicja „trwałego nośnika” czy definicja „konsumenta”. We współpracy z „Pulsem Biznesu” e-Izba przygotowuje konferencję – szkolenie prawne z nowej ustawy. Termin konferencji został zmieniony na 2 kwietnia 2014 r.


Dane osobowe

W Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, z udziałem przedstawiciela e-Izby, odbyły się kolejne warsztaty poświęcone analizie projektu unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, które miałoby zastąpić dotychczas obowiązujące przepisy krajowe państw członkowskich. Projekt rozporządzenia w wersji proponowanej przez komisję Parlamentu Europejskiego nakłada na przedsiębiorców niezwykle surowe i oderwane od realiów obowiązki. Wydaje się jednak, że nie ma szans na uchwalenie rozporządzenia w tej kadencji Parlamentu, co oznacza wydłużenie procesu prac nad tym projektem i daje nadzieję na jego istotne zmodyfikowanie. Opracowane przez ekspertów e-Izby we współpracy z PKPP Lewiatan modele przyszłego funkcjonowania przedsiębiorstw w związku z koniecznością zastosowania przepisów projektu rozporządzenia są już udostępniane i dystrybuowane wśród wszystkich zainteresowanych, w tym europosłów, celem zilustrowania i uświadomienia decydentom stopnia absurdalności i kosztowności nowych regulacji.
 

27 lutego 2014 r.

Dyrektywa konsumencka

W lutym br. trwały szczególnie intensywne prace grupy legislacyjnej e-Izby, poświęcone w całości projektowi nowej ustawy o prawach konsumenta, stanowiącej implementację dyrektywy konsumenckiej Unii Europejskiej. W czasie szeregu spotkań uczestnicy grupy legislacyjnej przeprowadzili wspólnie analizę oddziaływania nowych przepisów na wszystkich etapach procesu sprzedaży on-line.

 

e-Izba stale monitoruje postęp prac nad nową ustawą o prawach konsumenta. Projekt ustawy przesłany do Sejmu ulegnie jeszcze pewnym modyfikacjom, o czym prezesa Grzegorza Wójcika zapewniano na spotkaniu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Spotkanie było kolejną okazją aby wyartykułować postulaty przedsiębiorców. Przedstawiciel e-Izby był także obecny na spotkaniu sejmowej komisji gospodarki, której zadaniem jest analiza i ocena projektu ustawy o prawach konsumenta.


Dane osobowe

Na podstawie porozumienia o współpracy z PKPP Lewiatan, skończyliśmy opracowywania modeli przyszłego funkcjonowania przedsiębiorstw w związku z koniecznością zastosowania przepisów projektu rozporządzenia. Modele są już udostępniane i dystrybuowane wśród wszystkich zainteresowanych, w tym europosłów, celem zilustrowania i uświadomienia decydentom stopnia absurdalności i kosztowności nowych regulacji.


Klauzule niedozwolone

Działania pseudo-konsumenckich organizacji, wykorzystujących w złej wierze wadliwe przepisy o rejestrze klauzul abuzywnych w celu szantażowania przedsiębiorców, napawają coraz większym niepokojem i oburzeniem. e-Izba przygotowuje działania mające na celu przyspieszenie prac nad nowelizacją i daleko idąca zmianą tych przepisów. Jest na to szansa, ponieważ Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło oficjalnie rozpoczęcie prac legislacyjnych we wskazanej dziedzinie.
 

31 stycznia 2014 r.

Dyrektywa konsumencka

e-Izba stale monitoruje postęp prac nad nową ustawą o prawach konsumenta, stanowiącą implementację dyrektywy konsumenckiej Unii Europejskiej. Projekt ustawy przesłany do Sejmu może jeszcze ulec modyfikacjom. Współpracujemy z innymi organizacjami skupiającymi przedsiębiorców w celu promowania zmian w pełni zgodnych z dyrektywą europejską, a zarazem korzystnych dla rozwoju rynku.

 

Nowej ustawie konsumenckiej poświęcone zostały również dwa spotkania grupy e-legislacja w styczniu.

 

We współpracy z „Pulsem Biznesu” e-Izba przygotowuje konferencję – szkolenie prawne z nowej ustawy. Termin konferencji został zmieniony na 2 kwietnia 2014 r. Izba przygotowała również pakiet edukacyjny z zakresu nowej dyrektywy konsumenckiej dla sklepów członkowskich. Link do kalendarza, zapraszamy do zapisów: http://bm.eventy.ecommercepolska.pl/strona-glowna/ 
oraz http://ecommercepolska.pl/pl/56-901-warsztaty_wewnetrzne


Dane osobowe

Na podstawie porozumienia o współpracy z PKPP Lewiatan, skończyliśmy opracowywania modeli przyszłego funkcjonowania przedsiębiorstw w związku z koniecznością zastosowania przepisów projektu rozporządzenia. Modele będą wkrótce udostępnione celem zilustrowania i uświadomienia decydentom i zainteresowanym stopnia absurdalności i kosztowności nowych regulacji.

 

e-Izba stale uczestniczy w warsztatach organizowanych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, których przedmiotem jest analiza postanowień kolejnych wersji projektu rozporządzenia o ochronie danych osobowych, a także stanu prac legislacyjnych.
 

ROK 2013

23 grudnia 2013 r.

Dyrektywa konsumencka

e-Izba stale monitoruje postęp prac nad nową ustawą o prawach konsumenta, stanowiącą implementację dyrektywy konsumenckiej Unii Europejskiej. Opublikowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości w grudniu projekt uwzględnia szereg propozycji e-Izby zgłoszonych w czasie konsultacji społecznych.
 

We współpracy z „Pulsem Biznesu” eIzba przygotowuje konferencję – szkolenie prawne z nowej ustawy. Termin konferencji: 11 lutego 2014 r.


Rejestr klauzul abuzywnych

Pierwszy efektem spotkania przedstawicieli e-Izby z dyrektorem Europejskiego Centurm Konsumenckiego oraz przedstawicielami Stowarzyszenia Konsumentów Polskich w sprawie reformy prawa w zakresie funkcjonowania rejestru klauzul abuzywnych, jest uwzględnienie w ankiecie rozesłanej przez ECK do bliźniaczych organizacji w innych krajach Unii Europejskiej, pytania dotyczącego funkcjonowanie rejestru klauzul abuzywnych. Uzyskanie wiedzy o ochronie praw konsumentów bez prowadzenia rejestru klauzul abuzywnych lub ukształtowanie rejestru w sposób, który nie generuje patologii, będzie podstawą do dalszej współpracy z administracją oraz organizacjami konsumenckimi w kwestii reformy przepisów o rejestrze w Polsce.


Dane osobowe

e-Izba podpisała porozumienie dot. współpracy z PKPP Lewiatan, celem bardziej efektywnego przekonywania wszystkich zainteresowanych podmiotów biorących udział w pracach nad nowym unijnym rozporządzeniem w sprawie ochrony danych osobowych, do praktycznego, a nie ideologicznego podejścia do procedowanej regulacji. Wspólnie opracowaliśmy modele przyszłego funkcjonowania przedsiębiorstw w związku z koniecznością zastosowania przepisów rozporządzenia. Modele będą wkrótce udostępnione celem zilustrowania i uświadomienia decydentom i zainteresowanym stopnia absurdalności nowych regulacji.

 

e-Izba uczestniczy w warsztatach organizowanych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, których przedmiotem jest analiza postanowień kolejnych wersji projektu rozporządzenia o ochronie danych osobowych, a także stanu prac legislacyjnych.
 

29 listopada 2013 r.

Dyrektywa konsumencka

Ministerstwo Sprawiedliwości uwzględniło w projekcie ustawy o prawach konsumenta długą listę uwag eIzby, zawartych w przygotowanym przez grupę legislacyjną obszernym opracowaniu na ten temat. Wiele z postulowanych przez e-Izbę poprawek zostało również skomentowanych przez MS jako niepotrzebne potwierdzenia istniejących zapisów, co może być dla przedsiębiorców argumentem w dyskusji na temat interpretacji nowych przepisów. Naturalnie nie wszystkie proponowane przez e-Izbę zmiany zostały zaakceptowane.


Szczegóły pod adresem: 
http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/178552/katalog/178559


Rejestr klauzul abuzywnych

Z inicjatywy e-Izby doszło do spotkania z udziałem dyrektora Europejskiego Centrum Konsumenckiego oraz przedstawicieli Stowarzyszenia Konsumentów Polskich w sprawie reformy prawa w zakresie funkcjonowania rejestru klauzul abuzywnych. Efektem spotkania jest potwierdzenie, iż wszyscy interesariusze, tj. przedsiębiorcy, konsumenci i administracja, dostrzegają patologię w stosowaniu w praktyce przepisów o rejestrze klauzul niedozwolonych. Uczestnicy zadeklarowali wolę współpracy w celu nagłośnienia problemu i transparentnego oraz niezwłocznego przeprowadzenia procesu legislacyjnego, mającego na celu zmianę prawa.


Dane osobowe

e-Izba nawiązała współpracę z PKPP Lewiatan, celem bardziej efektywnego przekonywania wszystkich zainteresowanych podmiotów biorących udział w pracach nad nowym unijnym rozporządzeniem w sprawie ochrony danych osobowych, do praktycznego, a nie ideologicznego podejścia do procedowanej regulacji. W szczególności opracowujemy aktualnie modele przyszłego funkcjonowania przedsiębiorstw w związku z koniecznością zastosowania przepisów rozporządzenia.

 

Zacieśnianie współpracy pomiędzy organizacjami biznesowymi, których postulaty w kwestii rozporządzenia są sobie bardzo bliskie, zbiega się w czasie ze zmianą na stanowisku Ministra Administracji i Cyfryzacji. Nowy minister Rafał Trzaskowski jest europosłem i osobą zorientowaną w problematyce rozporządzenia o danych osobowych. Trudno jednak przewidzieć, czy będzie z większym - niż jego poprzednik - zrozumieniem podchodził do propozycji  przedsiębiorców.
 

29 listopada 2013 r.

Dyrektywa konsumencka

Ministerstwo Sprawiedliwości uwzględniło w projekcie ustawy o prawach konsumenta długą listę uwag eIzby, zawartych w przygotowanym przez grupę legislacyjną obszernym opracowaniu na ten temat. Wiele z postulowanych przez e-Izbę poprawek zostało również skomentowanych przez MS jako niepotrzebne potwierdzenia istniejących zapisów, co może być dla przedsiębiorców argumentem w dyskusji na temat interpretacji nowych przepisów. Naturalnie nie wszystkie proponowane przez e-Izbę zmiany zostały zaakceptowane.


Szczegóły pod adresem: 
http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/178552/katalog/178559


Rejestr klauzul abuzywnych

Z inicjatywy e-Izby doszło do spotkania z udziałem dyrektora Europejskiego Centrum Konsumenckiego oraz przedstawicieli Stowarzyszenia Konsumentów Polskich w sprawie reformy prawa w zakresie funkcjonowania rejestru klauzul abuzywnych. Efektem spotkania jest potwierdzenie, iż wszyscy interesariusze, tj. przedsiębiorcy, konsumenci i administracja, dostrzegają patologię w stosowaniu w praktyce przepisów o rejestrze klauzul niedozwolonych. Uczestnicy zadeklarowali wolę współpracy w celu nagłośnienia problemu i transparentnego oraz niezwłocznego przeprowadzenia procesu legislacyjnego, mającego na celu zmianę prawa.


Dane osobowe

e-Izba nawiązała współpracę z PKPP Lewiatan, celem bardziej efektywnego przekonywania wszystkich zainteresowanych podmiotów biorących udział w pracach nad nowym unijnym rozporządzeniem w sprawie ochrony danych osobowych, do praktycznego, a nie ideologicznego podejścia do procedowanej regulacji. W szczególności opracowujemy aktualnie modele przyszłego funkcjonowania przedsiębiorstw w związku z koniecznością zastosowania przepisów rozporządzenia.

 

Zacieśnianie współpracy pomiędzy organizacjami biznesowymi, których postulaty w kwestii rozporządzenia są sobie bardzo bliskie, zbiega się w czasie ze zmianą na stanowisku Ministra Administracji i Cyfryzacji. Nowy minister Rafał Trzaskowski jest europosłem i osobą zorientowaną w problematyce rozporządzenia o danych osobowych. Trudno jednak przewidzieć, czy będzie z większym - niż jego poprzednik - zrozumieniem podchodził do propozycji  przedsiębiorców.
 

25 października 2013 r.

Dyrektywa konsumencka

Intensywne prace grupy legislacyjnej eIzby w październiku doprowadziły do opracowania obszernego dokumentu (24 s.) – uwag eIzby do projektu ustawy o prawach konsumenta, która to ustawa stanowi wykonanie obowiązku implementacji unijnej dyrektywy konsumenckiej do polskiego prawa. Stanowisko eIzby zostało przesłane do Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Wskazując na konkretne niezgodności pomiędzy projektem ustawy a dyrektywą, eIzba postuluje w szczególności wykluczenie obowiązku stosowania dokumentów papierowych w przypadku umów zawieranych na odległość (e-handlu) oraz rezygnację z nieracjonalnego ujednolicania obowiązków przedsiębiorców działających w sieci (umowy zawierane na odległość) oraz domokrążców (umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa). eIzba wskazuje również na błędy w tłumaczeniu przepisów dyrektywy na język polski oraz potrzebę poprawienia jakości legislacyjnej niektórych przepisów nowego prawa.


Rejestr klauzul abuzywnych

Po dyskusji w grupie legislacyjnej, powstał projekt stanowiska eIzby odnośnie reformy rejestru klauzul abuzywnych. Tempo prac nad implementacją nowej dyrektywy konsumenckiej spowodowało jednak, że temat ten musiał ustąpić miejsca analizie projektu ustawy o prawach konsumenta. Dlatego członkowie grupy legislacyjnej powrócą do dyskusji nad stanowiskiem eIzby odnośnie rejestru klauzul niedozwolonych w listopadzie br.


Dane osobowe

Przedstawiciel eIzby jest obecny na wszystkich spotkaniach w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji dotyczących nowego unijnego rozporządzenia w sprawie przetwarzania danych osobowych. W październiku eIzba przesłała do MAiC stanowisko odnośnie przepisów o sankcjach za naruszenie przepisów rozporządzenia. Ponadto, eIzba wystosowała do Ministra Michała Boniego pismo wzywając do nieforsowania przez rząd Polski szybkiego zakończenia prac nad rozporządzeniem. Choć proces legislacyjny trwa już bardzo długo, to żadna z wersji rozporządzenia nie może zostać uznana ani za kompromisową, ani za mającą minimalną akceptowalną jakość legislacyjną.

Na spotkaniu w dniu 22 października br., Minister Michał Boni deklarował, jak zwykle, dążenie do kompromisu, a zarazem potwierdzał swe zaangażowanie na rzecz możliwie najszybszego zakończenia prac nad rozporządzeniem. Zważywszy podjęte w ostatnich dniach decyzje Parlamentu Europejskiego wydaje się, że obawy o wprowadzenie do nowego prawa zapisów nieracjonalnych, a jednocześnie bardzo utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej, pozostają niestety aktualne.
 

27 września 2013 r.

Rejestr klauzul abuzywnych
 

Spotkania grupy legislacyjnej e-Izby zaowocowały konkretnymi postępami w pracach nad jednym z kluczowych problemów z zakresu prawa konsumenckiego – reformą rejestru klauzul abuzywnych. Najprawdopodobniej jeszcze w październiku będziemy gotowi do konsultacji dokumentu stanowiącego założenia do projektu ustawy zmieniającej funkcjonowanie wspomnianego rejestru, które niezwłocznie rozpoczniemy z organami administracji rządowej oraz pokrewnymi organizacjami przedsiębiorców i organizacjami konsumentów. Postulujemy zaniechanie wpisywania identycznych lub tożsamych klauzul pod odrębnymi pozycjami rejestru, zablokowanie fali absurdalnych pozwów pseudo-konsumenckich organizacji i uczynienie rejestru bardziej przejrzystym i użytecznym dla przedsiębiorców i konsumentów.


Dyrektywa konsumencka

Implementacja unijnej dyrektywy konsumenckiej do polskiego prawa jest okazją do skorygowania szeregu niekorzystnych dla przedsiębiorców, a często także dla konsumentów, regulacji w dziedzinie prawa konsumenckiego. e-Izba przygotowuje szereg konkretnych propozycji adresowanych do ustawodawcy. W prace grupy legislacyjnej dotyczące tej kwestii, oprócz prawników, angażowani będą także praktycy biznesu – menadżerowie z firm członkowskich e-Izby.


Dane osobowe

Przedstawiciel e-Izby jest obecny na wszystkich spotkaniach w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji dotyczących nowego unijnego rozporządzenia w sprawie przetwarzania danych osobowych, które ma zastąpić aktualnie obowiązujące przepisy poszczególnych krajów członkowskich. Temat ten wymaga stałej uwagi i zaangażowania, ponieważ ostateczny kształt rozporządzenia wciąż jest niewiadomy. W ostatnim miesiącu e-Izba przedstawiła w MAiC między innymi jednoznacznie krytyczne stanowisko w sprawie koncepcji zniesienia programu „save harbor”, w ramach którego funkcjonują niezwykle istotne dla biznesu ułatwienia w transferze danych do krajów spoza Unii Europejskiej, a zwłaszcza do USA.
 

30 sierpnia 2013 r.

Prawo konsumenckie

Kończymy prace nad projektem programu e-Izby w kwestii zmian w prawie konsumenckim. W programie zawarte będą zarówno zasady i postulowane kierunki zmian w prawie, jak i konkretne propozycje nowelizacji przepisów. Naturalnie, postulaty Izby wyrażają interesy branży e-commerce, a zatem zmierzają w szczególności do zniesienia barier dla handlu elektronicznego. Zakładamy jednocześnie, że oczekiwane przez IGE zmiany w żadnym stopniu nie będą szkodliwe dla konsumentów i zamierzamy blisko współpracować z wybranymi organizacjami konsumenckimi, aby wspólnie osiągnąć zamierzony kształt nowelizacji przepisów.


Dane osobowe

Po przerwie wakacyjnej ruszają warsztaty organizowane przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, poświęcone analizie projektowanych zapisów nowego unijnego rozporządzenia w sprawie przetwarzania danych osobowych, które ma zastąpić aktualnie obowiązujące przepisy poszczególnych krajów członkowskich. Wyniki prac znajdują odzwierciedlenie w stanowisku polskich władz przy stole negocjacyjnym w Brukseli. Wydaje się również, że nasza często miażdżąca krytyka przepisów nowego rozporządzenia, dzięki merytorycznym podstawom, znajduje zrozumienie i jest traktowana poważnie. Przyszłość rozporządzenia jest niepewna zarówno ze względu na jego liczne bardzo kontrowersyjne zapisy, jak i ze względu na dobiegającą końca kadencję parlamentu europejskiego.


Cookies

e-Izba kontynuuje starania mające na celu wypracowanie nieuciążliwych dla biznesu i użytkowników standardów postępowania w kwestii tzw. „ciasteczek”. Zmierzamy do uzyskania oficjalnej wykładni przepisów na ten temat ze strony właściwych organów administracji.


Depapieryzacja

Neologizm ten oznacza projekt zmian w przepisach prawa, mających na celu wyeliminowanie formy pisemnej (papierowej) dla umów, zawiadomień, instrukcji, informacji, zgód itd. wszędzie tam, gdzie to tylko możliwe bez stwarzania poważnych zagrożeń dla obrotu. e-Izba angażuje się w prace legislacyjne poświęcone temu zagadnieniu prowadzone przez kilka organów państwowych jednocześnie, a w szczególności przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.