Dołącz do e-Izby
Polski / English

Projekty legislacyjne

zdjecia_2.jpg

Projekty priorytetowe

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Projekt założeń do ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

Projekty rządowe

Projekt ustawy o usługach zaufania, identyfikacji elektronicznej oraz zmianie niektórych ustaw

Dostosowanie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 910/2014 (eIDAS). Zmiana ma charakter wieloaspektowy i dotyczy wielu obszarów. Regulowana jest materia określona przez eIDAS jako krajowa w: preambule pkt. 18, 20, 24, 37,  41, 49 oraz art. 11, 13, 16, 17, art. 18 pkt. 3, art. 24 pkt. 1, art. 24 pkt 2c, art. 28 pkt. 5, art. 30 ust. 3 pkt b. 

Z uwagi na odmienność uregulowań i definicji w rozporządzeniu eIDAS konieczne jest uchylenie ustawy o podpisie elektronicznym. Celem wprowadzenia ustawy o usługach zaufania, elektronicznej identyfikacji i zmianie niektórych ustaw jest osadzenie rozporządzenia eIDAS w krajowych uwarunkowaniach instytucjonalno-prawnych. Konieczne jest wprowadzenie procedury dopuszczenia do świadczenia kwalifikowanych usług zaufania na podstawie raportów audytowych.

Projekt ustawy: http://konsultacje.gov.pl/node/3970

Projekt założeń projektu ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych

Główną przyczyną wdrożenia planowanych regulacji jest implementacja Dyrektywy 2014/55/UE o elektronicznym fakturowaniu w dostawach publicznych. Celem dyrektywy jest uczynienie elektronicznego fakturowania dominującą formą wymiany faktur w zamówieniach publicznych i obrocie gospodarczym.

Zakresem przedmiotowym projektu ustawy zostaną objęte następujące kwestie:

• możliwość wystawiania oraz wysyłania i odbierania drogą elektroniczną, zarówno przez wykonawców, jak i zamawiających, dokumentów związanych z realizacją zamówień publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) oraz dokumentów związanych z realizacją umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (D.z. U. z 2015 r., poz. 113)

• możliwość wystawiania i wysyłania przez wykonawców oraz obowiązek przyjmowania przez zamawiających ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, związanych z realizacją zamówień publicznych w rozumieniu wspomnianej ustawy Prawo zamówień publicznych,

• zasady funkcjonowania systemu teleinformatycznego (platformy elektronicznego fakturowania) służącego do wymiany dokumentów elektronicznych i ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz przetwarzania i udostępniania informacji związanych z realizacją zamówień publicznych.

Link do konsultacji: http://konsultacje.gov.pl/node/3947

Projekty poselskie

Poselski projekt Ustawy o książce (druk nr 3477)

Więcej na stronach Sejmu.

Izba Gospodarki Elektronicznej brała udział w poniższych posiedzeniach podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o książce:

- 08.09.2015 Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o książce (druk nr 3477) - video

- 22.09.2015 Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o książce (druk nr 3477) - kontynuacja - video

- 07.10.2015 Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o książce (druk nr 3477) - kontynuacja - video

Poselski projekt ustawy o sprzedaży żywności przez rolników i zmianie niektórych innych ustaw

Dotyczy stworzenia warunków do bezpośredniej sprzedaży produktów spożywczych wytwarzanych przez rolników w sposób tradycyjny, domowy, z własnego gospodarstwa oraz określenia warunków na jakich taka produkcja ma się odbywać. Ustawa określa także warunki na jakich sprzedaż ma się odbywać, w tym sprzedaż dokonywana na odległość.

Projekt poselskiego projektu ustawy

Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektu: UD39
Tytuł: Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników