Dołącz do e-Izby
Polski / English

Stanowiska, postulaty, opinie Izby Gospodarki Elektronicznej

Odpowiedzi e-Izby

Stanowiska e-Izby

Stanowisko e-Izby dot. Autokorekty do obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele - druk sejmowy 870

Stanowisko e-Izby w sprawie blokowania geograficznego

Stanowisko e-Izby dotyczące obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele - druk sejmowy 870, 12.10.2016 r.

Stanowisko w sprawie projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. (Sygn. pisma: S/LEG/PL/2016003) 8 lutego 2016

Stanowisko Izby Gospodarki Elektronicznej w sprawie projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej.

Sygnatura pisma: S/LEG/PL/2016003

POBIERZ PDF.

Zapraszamy również do zapoznania się z raportem, przygotowanym przez zespół Euro-net Sp. z o.o. "Podatek od handlu detalicznego w sklepach wielkopowierzchniowych. Analiza rynku i uwarunkowania dotyczące poszczególnych scenariuszy opodatkowania".

POBIERZ RAPORT.

 

 

Stanowisko (wstępne) dotyczące objęcia branży handlu elektronicznego zakresem podmiotowym regulacji dotyczącej nowej formy opodatkowania działalności handlowej i usługowej (Sygn. pisma: S/LEG/PL/2016002) 14 stycznia 2016

Stanowisko wstępne Izby Gospodarki Elektronicznej dotyczące objęcia branży handlu elektronicznego zakresem podmiotowym regulacji dotyczącej nowej formy opodatkowania działalności handlowej i usługowej.

POBIERZ PDF.

Zapraszamy również do zapoznania się z raportem, przygotowanym przez zespół Euro-net Sp. z o.o. "Podatek od handlu detalicznego w sklepach wielkopowierzchniowych. Analiza rynku i uwarunkowania dotyczące poszczególnych scenariuszy opodatkowania".

POBIERZ RAPORT. 

 

Stanowisko w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 154) na web. (Sygn. pisma: S/LEG/PL/2016001) 08 stycznia 2016

W dniu 23 grudnia 2015 r. wpłynął do Sejmu RP projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 154), zwany dalej „Projektem”. Autorzy powyższego wyszli z inicjatywą wprowadzenia nowych przepisów, w związku z koniecznością dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 lipca 2014 r. (sygn. akt K 23/11). We wspomnianym orzeczeniu, Trybunał zakwestionował konstytucyjność wybranych przepisów m.in. z ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355 i 529) dotyczących trybu i zakresu pozyskiwania przez Policję oraz inne organy, danych w toku czynności podejmowanych w ramach kontroli operacyjnej. Projekt zakłada wprowadzenie nowego katalogu danych, które będzie mogła uzyskiwać Policja i inne organy państwa (danych internetowych), jak również nakłada na przedsiębiorców obowiązek zapewnienia na własny koszt warunków technicznych i organizacyjnych umożliwiających prowadzenie kontroli operacyjnej, który to obowiązek w przypadku usługodawców świadczących usługi drogą elektroniczną będzie nową powinnością.

POBIERZ PDF.

 

Stanowisko do projektu poselskiego Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym - 22 czerwca 2015

Stanowisko e-Izby w sprawie projektu poselskiego Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Pobierz PDF

Stanowisko w sprawie wykorzystania systemów płatności natychmiastowych przez podmioty z branży e-commerce - 15 maja 2015

Stanowisko e-Izby w sprawie wykorzystania systemów płatności natychmiastowych przez podmioty z branży e-commerce. Pobierz PDF.

Postulaty e-Izby

Odpowiedzi na pytania konsultacyjne dot. dyrektywy PSD 2, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 07.10.2016 r.

Postulat do MasterCard ws. limitu obrotu akceptanta w modelu Payment Facilitator - 10 listopada 2015

Postulat e-Izby do MasterCard ws. limitu obrotu akceptanta w modelu Payment Facilitator. Pobierz dokument.

zdjecia_4.jpg

Opinie legislacyjne e-Izby

Opinia legislacyjna e-Izby w sprawie Projektu ustawy o usługach zaufania, identyfikacji elektronicznej oraz zmianie niektórych ustaw (UC58) [Sygn. dok.: O/PL/001/16]

Jednym z głównych celów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (eIDAS) (dalej: eIDAS) jest stworzenie ogólnoeuropejskich ram prawnych dla szerokiej rozpoznawalności różnego poziomu identyfikacji elektronicznej i związanych z nią elektronicznych podpisów, pieczęci, znaczników czasu, certyfikatów witryn internetowych i innych usług opartych o praktyczne zastosowanie powyższych narzędzi, zarówno w administracji publicznej jak i w biznesie oraz relacjach z konsumentami.

Z przykrością zauważamy, że w zaproponowanym brzmieniu, ustawa o usługach zaufania nie spowoduje żadnej zmiany jakościowej. Obok realizacji wymagań nałożonych przez eIDAS, ustawa stanowi bowiem zmianę głównie w warstwie nazewniczej i administracyjnej i może na wiele lat ugruntować brak powszechnej akceptacji w Polsce dla innowacyjnych cyfrowych usług zaufania, a koncentrując się głównie na „kwalifikowanym podpisie elektronicznym” utrwala jako słuszny dotychczasowy model, który jak dobrze wiadomo nie sprawdził się w masowym, praktycznym zastosowaniu przez obywateli.

Przeczytaj: O/PL/001/2016

Sugestie Izby Gospodarki Elektronicznej dotyczące projektu Stanowiska RP w sprawie Projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie geoblokowania [Sygn dok.: O/PL/002/16]

Sugestie
Izby Gospodarki Elektronicznej

dotyczące projektu Stanowiska RP w sprawie

Projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji ze względu na przynależność państwową klientów, ich miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE COM(2016)289

Dział e-commerce (handlu elektronicznego) w nowoczesnej gospodarce cyfrowej odgrywa już istotną rolę rozwoju i ważny czynnik rozwoju całego handlu europejskiego. Tym samym z ważywszy na fakt, że wśród członków jest wiele firm, dla których brak barier we wszystkich formach handlu i świadczenia usług elektronicznych na terenie Unii Europejskiej ma kluczowe znaczenie, e-Izba przedstawia niniejszym najważniejsze zagadnienia, które powinny zostać uwzględnione w konsultacjach zainicjowanych przez Komisję Europejską i projekcie stanowiska RP w sprawie blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji.

Przeczytaj: O/PL/002/2016

Opinie ekspertów e-Izby

Opinia Lubasz i Wspólnicy Kancelarii Radców Prawnych w sprawie zgodności projektu ustawy o książce z Konstytucją RP (druk sejmowy 3477)

Ustawa o książce ma na celu nałożenie na wydawców oraz importerów książek obowiązku ustalania jednolitej ceny egzemplarza książki dla nabywców końcowych. Od tak ustalonej ceny przez 12 miesięcy od dnia wprowadzenia książki do obrotu właściwie nie będzie można wprowadzać rabatów, ani sprzedawać egzemplarzy książki po cenie wyższej. Dopuszczalne będzie jedynie stosowanie ceny dla nabywcy końcowego na poziomie od 95 % do 100 % ceny jednolitej (poza pewnymi wyjątkami, gdy cena może stanowić między 80 a 100 % ceny jednolitej).

Pobierz dokument

Opinia Kancelarii Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni w sprawie projektu art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych "RODO"

Opinia była przedmiotem dyskusji w ramach warsztatów o ochronie danych osobowych z 8 maja, w szczególności art. 77 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, dotyczących odpowiedzialności cywilnej z tytułu naruszeń przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Pobierz dokument