Dołącz do e-Izby
Polski / English

Stanowiska, postulaty, opinie Izby Gospodarki Elektronicznej

Księga Niwelowania Barier Legislacyjnych

KSIĘGA NIWELOWANIA BARIER LEGISLACYJNYCH

Opracowanie przygotowane przez koordynatorów legislacyjnych e-Izby oraz konsultantów biznesowych z firm zrzeszonych w Izbie. Księga Niwelowania Barier Legislacyjnych naświetla bariery prawne hamujące rozwój e-gospodarki.

PLIK PDF

 

Odpowiedzi e-Izby

Pismo do Premiera Mateusza Morawieckiego

Pismo do Premiera Mateusza Morawieckiego w związku z upublicznieniem przez Rządowe Centrum Legislacji projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nr UA31 (dalej jako „Projekt”) z dnia 22 września 2017 r., poniżej przedstawiamy stanowisko reprezentowane przez Członków Izby Gospodarki Elektronicznej (dalej jako „e-Izba”).
Pismo.pdf

Stanowiska e-Izby

Odpowiedź Izby Gospodarki Elektronicznej dla Ministerstwa Cyfryzacji w ramach konsultacji Zaleceń Komisji Europejskiej dotyczących walki z nielegalnymi treściami w Internecie

Stanowisko Izby Gospodarki Elektronicznej dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej

23.03.2018 r. przekazaliśmy Ministerstwu rozbudowaną wersję naszego poprzedniego stanowiska, które dostępne jest tutaj.

Stanowisko Izby Gospodarki Elektronicznej dotyczące projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady „on promoting fairness and transparency in online intermediated trade”

Stanowisko Izby Gospodarki Elektronicznej dotyczące projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady „on promoting fairness and transparency in online intermediated trade”

Pobierz dokument

Stanowisko e-Izby w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące

Stanowisko Izby Gospodarki Elektronicznej dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej.

Stanowisko Izby Gospodarki Elektronicznej dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej.

Pobierz plik.

Stanowisko Izby Gospodarki Elektronicznej dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 października 2017 r.

 

W odpowiedzi na projekt z dnia 31 października 2017 r. ws. rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, Izba Gospodarki Elektronicznej, zwana dalej „e-Izbą”, przedstawia następujące stanowisko odnoszące się do ww projektu.

Link do stanowiska: Pobierz dokument

 

 

 

Stanowisko e-Izby dotyczące projektu ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych

Stanowisko e-Izby dotyczące projektu ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych.

Pobierz dokument.

Stanowisko Izby Gospodarki Elektronicznej dotyczące projektu nowelizacji ustaw o CIT i PIT 12.10.2017

W odpowiedzi na projekt z dnia 22 września 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zwany dalej „Nowelizacją” opublikowany na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, Izba Gospodarki Elektronicznej, zwana dalej „e-Izbą”, przedstawia następujące stanowisko odnoszące się do wybranych planowanych zmian ustawodawczych. Pobierz PDF

 

Stanowisko e-Izby w ramach konsultacji projektu CSIOZ

Stanowisko Izby Gospodarki Elektronicznej w ramach konsultacji projektu dokumentu pn. Rekomendacje Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w zakresie bezpieczeństwa oraz rozwiązań technologicznych stosowanych podczas przetwarzania dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. 30.06.2017 Pobierz PDF

 

Uwagi Izby Gospodarki Elektronicznej do projektu ustawy o ochronie danych osobowych 05.07.2017

Stanowisko Izby Gospodarki Elektronicznej dotyczące poselskiego projektu ustawy o jednolitej cenie książki

Stanowisko Izby Gospodarki Elektronicznej dotyczące projektu ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - projekt Ministerstwa Rozwoju i Finansów z dnia 12 maja 2017r.

Stanowisko e-Izby dot. Autokorekty do obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele - druk sejmowy 870

Stanowisko e-Izby w sprawie blokowania geograficznego

Stanowisko e-Izby dotyczące obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele - druk sejmowy 870, 12.10.2016 r.

Stanowisko w sprawie projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. (Sygn. pisma: S/LEG/PL/2016003) 8 lutego 2016

Stanowisko Izby Gospodarki Elektronicznej w sprawie projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej.

Sygnatura pisma: S/LEG/PL/2016003

POBIERZ PDF.

Zapraszamy również do zapoznania się z raportem, przygotowanym przez zespół Euro-net Sp. z o.o. "Podatek od handlu detalicznego w sklepach wielkopowierzchniowych. Analiza rynku i uwarunkowania dotyczące poszczególnych scenariuszy opodatkowania".

POBIERZ RAPORT.

 

 

Stanowisko (wstępne) dotyczące objęcia branży handlu elektronicznego zakresem podmiotowym regulacji dotyczącej nowej formy opodatkowania działalności handlowej i usługowej (Sygn. pisma: S/LEG/PL/2016002) 14 stycznia 2016

Stanowisko wstępne Izby Gospodarki Elektronicznej dotyczące objęcia branży handlu elektronicznego zakresem podmiotowym regulacji dotyczącej nowej formy opodatkowania działalności handlowej i usługowej.

POBIERZ PDF.

Zapraszamy również do zapoznania się z raportem, przygotowanym przez zespół Euro-net Sp. z o.o. "Podatek od handlu detalicznego w sklepach wielkopowierzchniowych. Analiza rynku i uwarunkowania dotyczące poszczególnych scenariuszy opodatkowania".

POBIERZ RAPORT. 

 

Stanowisko w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 154) na web. (Sygn. pisma: S/LEG/PL/2016001) 08 stycznia 2016

W dniu 23 grudnia 2015 r. wpłynął do Sejmu RP projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 154), zwany dalej „Projektem”. Autorzy powyższego wyszli z inicjatywą wprowadzenia nowych przepisów, w związku z koniecznością dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 lipca 2014 r. (sygn. akt K 23/11). We wspomnianym orzeczeniu, Trybunał zakwestionował konstytucyjność wybranych przepisów m.in. z ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355 i 529) dotyczących trybu i zakresu pozyskiwania przez Policję oraz inne organy, danych w toku czynności podejmowanych w ramach kontroli operacyjnej. Projekt zakłada wprowadzenie nowego katalogu danych, które będzie mogła uzyskiwać Policja i inne organy państwa (danych internetowych), jak również nakłada na przedsiębiorców obowiązek zapewnienia na własny koszt warunków technicznych i organizacyjnych umożliwiających prowadzenie kontroli operacyjnej, który to obowiązek w przypadku usługodawców świadczących usługi drogą elektroniczną będzie nową powinnością.

POBIERZ PDF.

 

Stanowisko do projektu poselskiego Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym - 22 czerwca 2015

Stanowisko e-Izby w sprawie projektu poselskiego Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Pobierz PDF

Postulaty e-Izby

Odpowiedzi na pytania konsultacyjne dot. dyrektywy PSD 2, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 07.10.2016 r.

Postulat do MasterCard ws. limitu obrotu akceptanta w modelu Payment Facilitator - 10 listopada 2015

Postulat e-Izby do MasterCard ws. limitu obrotu akceptanta w modelu Payment Facilitator. Pobierz dokument.

zdjecia_4.jpg

Opinie legislacyjne e-Izby

Opinia legislacyjna e-Izby w sprawie Projektu ustawy o usługach zaufania, identyfikacji elektronicznej oraz zmianie niektórych ustaw (UC58) [Sygn. dok.: O/PL/001/16]

Jednym z głównych celów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (eIDAS) (dalej: eIDAS) jest stworzenie ogólnoeuropejskich ram prawnych dla szerokiej rozpoznawalności różnego poziomu identyfikacji elektronicznej i związanych z nią elektronicznych podpisów, pieczęci, znaczników czasu, certyfikatów witryn internetowych i innych usług opartych o praktyczne zastosowanie powyższych narzędzi, zarówno w administracji publicznej jak i w biznesie oraz relacjach z konsumentami.

Z przykrością zauważamy, że w zaproponowanym brzmieniu, ustawa o usługach zaufania nie spowoduje żadnej zmiany jakościowej. Obok realizacji wymagań nałożonych przez eIDAS, ustawa stanowi bowiem zmianę głównie w warstwie nazewniczej i administracyjnej i może na wiele lat ugruntować brak powszechnej akceptacji w Polsce dla innowacyjnych cyfrowych usług zaufania, a koncentrując się głównie na „kwalifikowanym podpisie elektronicznym” utrwala jako słuszny dotychczasowy model, który jak dobrze wiadomo nie sprawdził się w masowym, praktycznym zastosowaniu przez obywateli.

Przeczytaj: O/PL/001/2016

Sugestie Izby Gospodarki Elektronicznej dotyczące projektu Stanowiska RP w sprawie Projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie geoblokowania [Sygn dok.: O/PL/002/16]

Sugestie
Izby Gospodarki Elektronicznej

dotyczące projektu Stanowiska RP w sprawie

Projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji ze względu na przynależność państwową klientów, ich miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE COM(2016)289

Dział e-commerce (handlu elektronicznego) w nowoczesnej gospodarce cyfrowej odgrywa już istotną rolę rozwoju i ważny czynnik rozwoju całego handlu europejskiego. Tym samym z ważywszy na fakt, że wśród członków jest wiele firm, dla których brak barier we wszystkich formach handlu i świadczenia usług elektronicznych na terenie Unii Europejskiej ma kluczowe znaczenie, e-Izba przedstawia niniejszym najważniejsze zagadnienia, które powinny zostać uwzględnione w konsultacjach zainicjowanych przez Komisję Europejską i projekcie stanowiska RP w sprawie blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji.

Przeczytaj: O/PL/002/2016

Opinie ekspertów e-Izby

Opinia Lubasz i Wspólnicy Kancelarii Radców Prawnych w sprawie zgodności projektu ustawy o książce z Konstytucją RP (druk sejmowy 3477)

Ustawa o książce ma na celu nałożenie na wydawców oraz importerów książek obowiązku ustalania jednolitej ceny egzemplarza książki dla nabywców końcowych. Od tak ustalonej ceny przez 12 miesięcy od dnia wprowadzenia książki do obrotu właściwie nie będzie można wprowadzać rabatów, ani sprzedawać egzemplarzy książki po cenie wyższej. Dopuszczalne będzie jedynie stosowanie ceny dla nabywcy końcowego na poziomie od 95 % do 100 % ceny jednolitej (poza pewnymi wyjątkami, gdy cena może stanowić między 80 a 100 % ceny jednolitej).

Pobierz dokument

Opinia Kancelarii Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni w sprawie projektu art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych "RODO"

Opinia była przedmiotem dyskusji w ramach warsztatów o ochronie danych osobowych z 8 maja, w szczególności art. 77 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, dotyczących odpowiedzialności cywilnej z tytułu naruszeń przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Pobierz dokument